Nr 9 2015

Signerat

Kvalitetsgranskning av ST – efterlängtad reglering

»Denna reglering sätter kraft bakom orden – brister ska åtgärdas, inte sopas under mattan!«   (0 kommentar)

Nyheter

Svart kapitel ur historien spelades upp på plats

Den 17 februari i år spelades det beryktade Bollhusmötet upp igen, som dokumentärteater och på samma plats som för 76 år sedan. (0 kommentar)

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård

Vårdgivaren bör ha huvudansvar för att utreda klagomål från patienter medan IVO ska ta hand om de allvarliga fallen. Det föreslår den så kallade Klagomålsutredningen i ett delbetänkande.(0 kommentar)

Socialförsäkringsutredningen vill ge sjukvården tyngre roll

Sjukvården måste ta ett större ansvar för att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete. Det är en av huvudtankarna i Socialförsäkringsutredningen, som på måndagen överlämnades till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).(3 kommentar)

Treårig satsning startar i år

Hur mår första linjens hälso- och sjukvårdschefer? Det ska Arbetsmiljöverket ta reda på. Under året sätts chefernas hälsa under särskild lupp. (0 kommentar)

Färre larm om arbetsmiljöbrister

Efter två år med ovanligt många larm från skyddsombud inom hälso- och sjukvården har antalet 6:6a-anmälningar minskat rejält. Men enligt Arbetsmiljöverket betyder det inte att arbetsmiljön har blivit bättre. (1 kommentar)

Halvt svar på etisk fråga om information om dyra läkemedel

Nej, det är inte förenligt med lagen att undanhålla information om godkänd, effektiv behandling. Men huruvida det är etiskt försvarbart att berätta om läkemedel som endast vissa har råd med, det svarar Socialstyrelsen inte på.(0 kommentar)

Nya regler skapar oro bland utlandsstudenter

I sommar inför Centrala studiestödsnämnden, CSN, nya regler för utlandsstudenter. Något som har skapat oro bland läkarstudenter. (0 kommentar)

Sex timmars arbetsdag för läkare på Norrlands universitetssjukhus

I Västerbottens läns landsting finns planer på att införa sex timmars arbetsdag på två avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men frågan är om läkarna verkligen vill jobba mindre? (5 kommentar)

Praktisk vägledning för hundterapi i vård och omsorg framtagen

Hur går man praktiskt tillväga vid införande av hund i vård och omsorg? Nu har en vägledning tagits fram. (0 kommentar)

Läkarlös mottagning testas på Sahlgrenskas akut i Göteborg

På akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset pågår ett försök där en specialistsjuksköterska slutbehandlar vissa patientgrupper. Förhoppningen är att det ska korta vårdköerna och frigöra läkartid. (8 kommentar)

Debatt

Integritet viktig fråga för Läkarförbundet

Frågan om patientintegriteten vid behandling av personuppgifter i vårdens IT-system är en angelägen fråga, skriver Emma Spak och Elin Ericsson apropå en artikel i Läkartidningen nummer 5/2015.(0 kommentar)

Ny roll för verksamhetschefer i ST-utbildningen

I föreskrifterna för den nya ST-utbildningen ges verksamhetscheferna en mer framträdande roll. Hur kommer de att klara den?(0 kommentar)

Ligamentskada vid underarmsfraktur – fortfarande missas sambandet

I dag är bedömningen av ligamentskador i handleden på såväl akutrummet som inom försäkringsmedicinen ofta bristfällig, skriver Felicia Rosvall. (0 kommentar)

FaR oförtjänt på »onödiga listan« – vad händer nu?

FaR skulle kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa, ja rent av ett magiskt piller, skriver Karin Weman-Josefsson.(0 kommentar)

FaR låser diskussionen

Trots att det tydligt står i Onödiga gruppens dokument [1, 2] att samtal om fysisk aktivitet tillhör allmänläkarens uppgifter antyder Karin Weman-Josefsson att vi menar det motsatta. Hon har också i ett tidigare inlägg skrivit att det är oetiskt att ifrågasätta FaR [3].  De texter Karin Weman-Josefsson hänvisar till grundas inte på interventioner och ger […](4 kommentar)

Stor volym är nödvändigt för hög kvalitet i vården

Svenska sjukhus och kirurger måste operera mer för att upprätthålla hög kvalitet, skriver Måns Rosén och medförfattare, Utredningen om högspecialiserad vård. (7 kommentar)

Kultur

Medicinaren som skapar partnerskap för global hälsa

Det är fullt möjligt att överbrygga gapet mellan modern vetenskapligt baserad sjukvård och de människor som i dag står längst från att få nytta av den. En medicinare och hans medarbetare har redan hunnit en bit på vägen.(0 kommentar)

En ateist inför döden

David Rönnegard är filosofie doktor i filosofi. När han nyligen diagnostiserats med terminal lungcancer fick han anledning att rannsaka sitt förhållningssätt som ateist till ett nära förestående slut på livet – eller en fortsättning efter detta. (8 kommentar)

Primärvårdens vardag i Amazonas

Primärvården längs Amazonas i Colombia är sporadisk men under utveckling. Parasitsjukdomar till följd av bristfälligt renat dricksvatten i ursprungsbefolkningens byar är ett vanligt problem, rapporterar två svenskar nyligen hemkomna från ett studiebesök. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vårt ansvar att reflektera över galenskaper

»… vi har ett ansvar att känna till och reflektera över det mörkare historiska arv som bidragit till vår tids etik …«  (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Hotad behandling vid bakteriella sexuellt överförda infektioner

Mot bakgrund av ökande problem med antibiotikaresistens har Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten haft ett regeringsuppdrag att utarbeta behandlingsrekommendationer för tillstånd som behandlas i öppenvård och där antibiotikabehandling är vanlig. En ny behandlingsrekommendation om sexuellt överförda bakteriella infektioner är en del av detta uppdrag.(0 kommentar)

Nya Rön

Medelpenisen definierad i metastudie

Genomsnittslängden på en slak penis är 9,16 cm och på en erigerad penis 13,12 cm. Detta enligt en metaanalys omfattande 17 studier och mer än 15 000 män. (0 kommentar)

Tidig hemgång efter höftfraktur hade samband med ökad dödlighet

Kortare inneliggande vårdtid efter höftfraktur kunde i en svensk studie kopplas till ökad risk att avlida inom 30 dagar efter utskrivning – men bara för patienter som skrevs ut från sjukhuset efter högst 10 dagar. (0 kommentar)

Både ökade och minskade risker vid graviditet efter fetmaoperation

En fetmaoperation före en graviditet minskar risken för graviditetsdiabetes och överdriven fostertillväxt, men ökar risken för att barnet föds litet för tiden och för kortare graviditetslängd, enligt resultaten i en nypublicerad studie. (0 kommentar)

Originalstudie

God långtidsöverlevnad efter ECMO-behandling

Överlevnaden efter ECMO-vård är generellt sett god på både kort och lång sikt. En studie från Karolinska där 217 patienter följts under lång tid visar att 91 procent av dem som överlevt de första 90 dagarna efter ECMO-behandling levde 5 år senare. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Hjärtamyloidos – tänkbar genes vid oklar diastolisk hjärtsvikt

Primär amyloidos är en sällsynt sjukdom som innebär proteininlagring i ett eller flera organ. Amyloidosengagemang av hjärtat drabbar ca 50 procent av patienterna, vilket är förenat med mycket kort överlevnad. Behandlingen bör riktas mot att med diuretika och kemoterapi avlasta ödem.  (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Reagerade patienten på hjälpämnen i desloratadin? Inte så troligt

Är det vanligt att reagera på magnesiumstearat eller kiseldioxid i läkemedel? (2 kommentar)

Översikt

Sicklecellanemi ger skiftande symtombild och hög morbiditet

Sicklecellanemi är en livshotande sjukdom och världens vanligaste genetiska sjukdom. Även om merparten av individer med sicklecellanemi lever i Afrika, har sjukdomen i och med migration blivit vanligare på andra ställen runt om i världen. (1 kommentar)

Nytt om namn

Paulina Gyllerup prisas för god klinisk handledning

Läkarstudenterna på termin 8 vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, har till bästa kliniska handledare höstterminen 2014 utsett specialistläkaren i anestesi och intensivvård, Paulina Gyllerup.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF