Nr 18–19/2016

Inledare

Arvika är ett i raden av goda exempel

Återkommande rapporter om svåra situationer ute i sjukvården måste naturligtvis tas på allvar och åtgärdas. Men samtidigt finns det många goda exempel som det är en glädje för oss på Läkartidningen att rapportera om. (0 kommentar)

Signerat

Ett steg på vägen att behålla privatläkaren

»Styrningen behöver andas mindre av kontroll och mer av tillit till vårdens professioner och förmåga.« (0 kommentar)

Nyheter

Alla nya på jobbet ska känna sig välkomna

Första dagen på jobbet är inte alltid lätt. På medicinkliniken på sjukhuset i Arvika har man skapat ett program för att alla nya ska känna sig hemma och kunna göra sitt bästa på jobbet från start.(0 kommentar)

Schemalagd 112 timmar på åtta dygn – arbetsgivare dubbelanmäld

En stafettläkare var schemalagd sju journätter på åtta dygn vid Kalix sjukhus. Norrbottens läkarförening har nu lämnat in en anmälan till både Arbetsmiljöverket och IVO. Arbetsgivaren menar dock att den aktiva arbetstiden varit 52 timmar och att läkaren kunnat vila under passen.(1 kommentar)

Läkarförbundet inför »femårsplan«

För att öka långsiktigheten och stabiliteten i Läkarförbundets arbete föreslår förbundsstyrelsen att den kommande verksamhetsplanen blir femårig. Samtidigt föreslås den byta namn till strategi.(0 kommentar)

Läkarbristen och arbetsmiljön på Kåge-Morö backe 6:6a-anmäls

Den svåra arbetsmiljön för läkarna på Kåge-Morö backe hälsocentral, som bottnar i akut läkarbrist, har nu anmälts till Arbetsmiljöverket.(0 kommentar)

Hållbart arbetsliv ny huvudpunkt i förslaget

Hållbart arbetsliv för läkare förs in som en ny huvudpunkt i det slutliga förslaget till nytt sjukvårdspolitiskt program för Läkarförbundet. Det är en av relativt få ändringar efter remissbehandlingen.(0 kommentar)

Tusentals protesterade mot planer på nedskärningar i Västernorrland

Under söndagen protesterade tusentals personer mot landstinget Västernorrlands planerade nedskärningar. En av talarna var Lars Rocksén från Ångermanlands läkarförening, som tidigare pekat på brister i både processen och beslutsunderlaget.(4 kommentar)

Debatt

Inför generisk förskrivning – nu

Vi föreslår ett snabbt, enkelt och billigt sätt att göra generisk förskrivning möjlig, skriver Mikael Hoffmann och medförfattare.(4 kommentar)

Diabetesvården för barn får inte stupa på jakten på lågt HbA1c

Ambitionen att ha så lågt HbA1c som möjligt gör att många diabetesteam och föräldrar strävar efter riskabelt låga värden, skriver Johnny Ludvigsson. (1 kommentar)

En strukturerad väg in i läkaryrket, oavsett utbildningsland

Läkarförbundet, Sveriges läkarförbund Student och Sveriges läkarförbund Student Utland är eniga om att alla läkare, oavsett utbildningsland, behöver en god introduktion och en strukturerad väg in i yrkeslivet. (7 kommentar)

Krönika

»Sköldpaddor behöver ren sand och vatten och stora ytor att röra sig på … Men … vad behöver Conny?«

Bör principen för djurskyddet kanske vidgas så att det kan gälla även människor? För i så fall kanske Conny skulle få del av samma omsorg som tillkommer hans sköldpaddor i den kullvälta bokhyllan. Hans Olsson, Psykosvården och vuxenhabiliteringen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, förklarar. (3 kommentar)

Kultur

»Mitt under derbyt tog jag ut målvakten«

Nu är det maj och dags för årets Ishockey-VM. En turnering som ställer krav inte bara på spelare på isen utan även på läkaren i båset. Läkartidningen har bett idrottsläkaren Christian Åkermark berätta om sin tid som bland annat Tre Kronors landslagsläkare under några år på 1970- och 1980-talen.(0 kommentar)

Människor & möten

»Som ortoped kan man faktiskt bota patienterna«

Björn Waldebäck är specialist i ortopedi och idrottsmedicin, men också landslagsläkare för Tre Kronor – högaktuella just nu i och med Ishockey-VM 2016. Björn Waldebäck berättar om sitt jobb och hur han fick det i intervjun under vinjetten »Människor & möten«. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Linda Rydén

Linda Rydén har tillsammans med tre kollegor skrivit två artiklar om akut njurskada i veckans nummer. (0 kommentar)

Reflexion

Skönlitteratur på schemat

Tänk om jag lyckas övertyga någon enda av dem om nyttan med läsningen! (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Friskas obenägenhet att ta medicin är underskattad

Många kan tänka sig att ta ett läkemedel som förlänger livet, men det finns stor variation i hur stor nytta som krävs för att bortse från olägenheten att medicinera. (2 kommentar)

Nya Rön

Lovande resultat av ablation vid hjärtsvikt och förmaksflimmer

Ablation hos patienter med hjärtsvikt och förmaksflimmer är klart bättre än farmakologisk behandling, enligt en multicenterstudie nyligen publicerad i Circulation. (0 kommentar)

Test kan hjälpa till att klarlägga vilka barn som har neuroborrelios

NeBoP-testet är ett kliniskt prediktivt test för utvärdering av barn med misstänkt neuroborrelios. Det har utarbetats för att möjliggöra beslut om tidig antibiotikabehandling innan svar på antikroppsdiagnostik inkommit. (0 kommentar)

Överviktiga kvinnor får större barn – sannolikt ett kausalsamband

Det är känt att överviktiga gravida kvinnor får större barn. I en nyligen publicerad studie har så kallad mendelsk randomisering använts för att se om sambandet är kausalt eller om det kan förklaras av förväxlingsfaktorer.(0 kommentar)

Icke-invasiva optiska tekniker kan registrera syre i olika vävnader

Flera icke-invasiva ljusbaserade tekniker kan ge värdefull information om syre i vävnader, visar en ny avhandling. Nära-infraröd-spektroskopi visade förändringar i syresättning av vävnader hos vuxna. En laserbaserad metod kunde detektera alveolär syrgas samt vattenånga i lungor och tarm hos nyfödda barn. (0 kommentar)

Nytt om namn

Karin Rudling får nytt chefsjobb

Karin Rudling, överläkare och specialist i rehabiliteringsmedicin, blir ny verksamhetschef för Rehabcentrum på Stockholms Sjukhem. Hon har tidigare bland annat varit verksamhetschef för Neurologi, Rehabiliteringsmedicin och Stroke vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon börjar sitt nya jobb den 8 augusti och kommer även att ha uppdraget som chefläkare för Stockholms sjukhem.(0 kommentar)

Emiraten nästa för sjukhuschefer

Två svenska sjukhuschefer lämnar sina jobb för nya uppdrag i Förenade Arabemiraten. Thomas Wallén, sjukhusdirektören för Södra Älvsborgs sjukhus, lämnar sitt jobb i augusti för att börja som sjukhusdirektör (Hospital Director) på Sheikh Khalifa General Hospital i Ajman i Förenade arabemiraten. Barbro Fridén, sjukhusdirektören på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, slutar efter sommaren för att som vd bygga upp en offentlig sjukhusgrupp med svensk kompetens, ledarskap och sjukvård i Förenade arabemiraten.(0 kommentar)

Grattis, bästa läraren i obstetrik!

Docent, överläkare Folke Flam, medicinskt ansvarig GynStockholm, har fått den pedagogiska utmärkelsen för bästa undervisningsinsatsen under grundutbildningen av läkare i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet höstterminen 2015. Motiveringen från studenterna är bl a att »…Folke Flam på ett inspirerande  och föredömligt sätt har lärt till studenter grunderna i gynekologisk kirurgisk teknik.(0 kommentar)

Torunn visade vägen för yngre

Torunn Axelsson, läkare vid Medicinkliniken SU/Östra Sjukhuset, har fått SYLF Göteborgs Handledarpris för året 2015. Sveriges Yngre Läkare Förening Göteborg motiverar sitt val som följer: Torunn Axelsson »…är kompetent, tillgänglig och skapar en kollegial och öppen atmosfär i hela teamet så att alla personalkategorier vågar uttrycka sig. Hon visar vägen för sina yngre kollegor och ger feedback på ett konstruktivt och trevligt sätt. En bra förebild!« Priset delades ut i samband med Göteborgs Läkarförenings årsmöte i februari 2016.(0 kommentar)

Två hyllade handledare

SYLF, Sveriges yngre läkares förening har utsett Kaj Eman, ST-läkare vid medicin i Arvika, till årets AT-handledare, och Britta Lödén, överläkare vid onkologikliniken på Centralsjukhuset i Karlstad, till årets ST-handledare. Priset delas ut för fjärde året i rad, och pristagarna väljs ut efter omröstning bland utbildningsläkare om handledare som gör ett särskilt bra jobb.(0 kommentar)

Översikt

Viktigt utreda orsaken till akut njurskada

I klinisk praxis delas orsaker till akut njurskada in i prerenala, renala och postrenala, där prerenala är vanligast. Hos patienter med akut njurskada ska man alltid eftersträva normovolemi, optimera hemodynamik, behandla elektrolytrubbningar och seponera nefrotoxiska läkemedel samt dosjustera läkemedel med renal elimination. (2 kommentar)

Akut njurskada är ett vanligt och allvarligt tillstånd

Akut njurskada är starkt förknippad med ökad dödlighet, risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och dialyskrävande kronisk njursjukdom. Den etablerade klassifikationen av akut njurskada, KDIGO, använder sig av förändringar i serumkreatinin och/eller urinproduktion för indelning i tre stadier. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Hyperhidros vid venlafaxinbehandling

Finns läkemedel som ger en effekt motsvarande venlafaxin, men med dokumenterat lägre risk för hyperhidros? Hur kan hyperhidros som läkemedelsbiverkan hanteras? (0 kommentar)

Originalstudie

Validering av svenska melanom­registret visar liten felregistrering

Är registrerade data i kvalitetsregistren korrekta och varför fattas data som borde finnas? En validering av svenska melanomregistret visade att 4 procent av registreringarna var inkompletta avseende portvaktskörteldiagnostik, sentinel node-­diagnostik, i Södra sjukvårdsregionen under 2013. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF