Vensjukdomar, tex varicer och bensår, är mycket vanliga och drabbar många av oss någon gång i livet. Trots det är kunskapen om dessa sjukdomar generellt bristfällig. Det leder till underbehandling av många manifestationer framför allt bland äldre patienter och sannolikt överbehandling av andra i vissa fall. Kunskapsbristen om vensjukdomar har sannolikt flera orsaker, bla deras multifaktoriella genes, en svår diagnostik såväl som behandlingsresultat med skiftande kvalitet. Ytterligare en orsak är bristen på aktuell pedagogisk litteratur inom området. Boken är därför ett mycket välkommet bidrag till vår kunskapsbas.


Lärobok och uppslagsbok
Bokens syfte är att vara lärobok och uppslagsbok för läkare, och den täcker väl förekomst, diagnostik och behandling av kronisk venös insufficiens, innefattande åderbråckssjukdom, bensår på venös bas och djup venös insufficiens. Den innehåller även ett avsnitt av motsvarande omfattning om djupvenös trombos och lungemboli. Utöver dessa finns också ett separat kapitel som diskuterar andra, mer ovanliga vensjukdomar, såsom kärlanomalier och kompressionstillstånd.


Författarna är nordiska experter
Kapitelförfattarna är ett stort antal välkända nordiska experter inom området, vilket för tankarna till de »Nordiska läroböckerna«. En skillnad är dock att språket genomgående är svenska – dessutom av god kvalitet. De välkända problemen med avgränsningssvårigheter och upprepningar mellan olika kapitel, som är vanliga när många författare är involverade, förekommer, men inte störande ofta. Rena motsägelser mellan kapitel är sällsynta. Ett exempel är dock uppgiften i ett kapitel att ett ankelblodtryck på 80 mmHg krävs för att tillåta kompressionsbehandling vid kombinerad arteriell och venös insufficiens, medan ett ankelindex på 0,8 nämns som gräns i annat. En annan konsekvens av att det är flera författare är skillnaderna i detaljnivå mellan olika kapitel.


Lättläst, pedagogisk, aktuell
Den fakta som ges är i högsta grad aktuell, tex kapitlen som beskriver de nya endovaskulära behandlingsmetoderna för bäckenvenstrombos, de nya tekniska innovationerna för behandling av varicer och trombosprofylaxkapitlet. När vetenskapligt underlag saknas eller är kontroversiellt beskrivs även detta i boken. Möjligen kan man som behandlare av patienter med komplicerad vensjukdom sakna lite mer distinkta handläggningsråd i vissa avsnitt. Nästan alla kapitel är dessutom lättlästa och pedagogiskt upplagda. Även illustrationerna är väl valda och av god kvalitet. Speciellt uppskattas de tydliga faktarutorna och sammanfattningarna av den viktigaste informationen i varje kapitel. När dessa fattas saknar man dem direkt som läsare. Några kapitel som speciellt uppskattades av undertecknad är de som har den svåra och otacksamma uppgiften att beskriva patofysiologin vid kronisk venös insufficiens och det som rör röntgenologisk diagnostik av kronisk venös insufficiens.


En bok att rekommendera
Boken kan rekommenderas till alla som handlägger patienter med venös insufficiens och djup ventrombos. Den uppfyller väl målet att vara en lärobok för grundutbildning av läkare, och torde uppskattas även som uppslagsbok av läkare och andra personalkategorier.