Detta är en gedigen och i stort sett komplett bok om lymfsystemet och dess sjukdomar. Den är indelad i två sektioner, allmänna principer och kliniska problemställningar, med totalt 19 kapitel. Den är skriven av tre ledande auktoriteter inom lymfologin med bidrag från tongivande internationella kolleger från Europa och USA. Den framhäver kombinationen av både kirurgiska och konservativa behandlingsmetoder. Boken är av särskilt intresse för plastikkirurger, kärlkirurger, angiologer, radiologer, kliniska fysiologer, men även för sjukgymnaster och arbetsterapeuter med inriktning på lymfödembehandling, som här ges en bild bortom sedvanliga konservativa behandlingsprinciper.


Efterföljare till en klassiker
Boken är en värdefull efterföljare till John Kinnmonths klassiska »The Lymphatics« som gavs ut för drygt 30 år sedan efter 20 års arbete inom lymfologin. Den första delen tar upp historik, anatomi, fysiologi, patologi, lymfangiogenes och olika undersökningstekniker samt principerna för konservativ och kirurgisk behandling. Beskrivningen av patofysiologin om lymfsystemet är välgjord, även om dess roll i immunförsvaret, lymfocytcirculation och partikeltransport knappast tas upp. Den andra delen täcker den kliniska handläggningen av lymfödem i extremiteter, genitalia, huvud och hals. Även behandling av filaria och refluxproblem samt sambandet mellan lymfödem och kronisk venös insufficiens beskrivs i egna kapitel. Ovanliga och svårbehandlade åkommor såsom Klippel–Trenauny–Webers och Maffucis syndrom beskrivs. Slutligen tas lymfatiska missbildningar, lymfcystor/fistlar, lymfangiomatoser och lymfangiosarkom upp i ett separat kapitel. Presentationen ger direkt vägledning om hur man utreder och åtgärdar en patient med lymfödem. Detta tillfredsställer nybörjarens behov i del 1, medan del 2 ger direkt stöd för den praktiserande klinikern. Det är en vacker bok, lättläst, rikt illustrerad.


Metoder och resultat beskrivs
Den vanligaste behandlingen av lymfödem är KFÖ (kombinerad fysikalisk ödembehandling), där den viktigaste komponenten i behandlingen är bandagering (för att få bort ödemet) följt av kompressionsstrumpa (för att vidmakthålla effekten av bandageringen).
Kirurgisk behandling har använts på de patienter som inte svarat på denna behandling och omfattar ca 5 procent av patienterna vid St Thomas´ Hospital. Mellan 1956 och 1990 såg man mer än 5000 patienter med benlymfödem. De nuvarande kirurgiska teknikerna kan indelas i reducerande ingrepp i form av excision (Sistrunk, Homans, Thomson, Charles) eller fettsugning samt mikrokirurgiska rekonstruktioner där man försöker etablera nya transportvägar från ett obstruerat område till normalt dränerat område ovanför detta med hjälp av olika former av anastomoser eller transplantation av lymfkärl. Samtliga dessa metoder samt resultaten beskrivs och illustreras på ett föredömligt sätt.
Boken är en bra motvikt mot den vanligt förekommande flummigheten inom litteraturen om lymfödem och ett nyttigt vaccin mot tendentiös ovetenskaplig propaganda, speciellt när det gäller konservativa behandlingsmetoder. Tyvärr tar man inte upp de senaste rönen, där man i randomiserade studier visat att den manuella lymfmassagen (en delkomponent inom KFÖ) inte tillför något ytterligare utöver den volymminskande effekt som uppnås av enbart kompression.


Boken är ett måste för klinikern
Boken är ett måste för klinikern, naturligtvis speciellt för dem som handlägger patienter med lymfödem, men även för dem som endast då och då står inför en patient med denna diagnos, i synnerhet som dessa tillstånd oftast behandlas sparsamt och styvmoderligt i gängse kirurgiska läroböcker.