»Delivering patient safety« är ett multimediapaket om patientsäkerhet som gavs ut, bl a på initiativ av NHS (National Health Service), i Storbritannien 2005. Den i patientsäkerhetskretsar välkände professor James Reason var drivande i arbetet. Detta utbildningspaket har nu bearbetats och anpassats till svenska förhållanden av Jon Ahlberg och Carina Svensson. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) har stött detta projekt.
Utbildningspaketet heter i Sverige »Säker vård«. Det innehåller fyra DVD-filmer, en CD-skiva med Powerpoint-presentationer med anknytning till filmerna och annat underlag som kan användas för dem som ska leda och/eller intressera andra för patientsäkerhetsarbete i vård och omsorg.

De fyra DVD-filmerna har i den svenska versionen titlarna »Acceptera fakta«, »Kulturskifte«, »Varför blir det fel?« och »Förhindra vårdskador«. Varje film är drygt 20 minuter lång, och titlarna anger de olika teman de avhandlar. Den metodik för patientsäkerhetsarbete som presenteras bygger på ett modernt tankesätt som betonar medvetandegörande av att det finns ett patientsäkerhetsproblem, systemsyn, ett proaktivt förhållningssätt och vikten av att ha rätt organisatoriska förutsättningar för god patientsäkerhet.
Trots att delar av filmerna består av de engelska originalen medför den svenska bearbetningen och de tillagda svenska delarna att filmernas innehåll är helt relevanta för svenska förhållanden.

Den som sedan tidigare är väl insatt i teorier om patientsäkerhetsarbete kommer kanske inte finna mycket nytt. Men trots de ansatser som gjorts för att höja kunskapsläget om patientsäkerhet, med t ex artikelserier i Läkartidningen, finns tyvärr fortfarande stora kunskapsbrister i svensk vård och omsorg om hur patientsäkerhetsaspekter ska integreras i det vardagliga arbetet.
För dem som leder sjukvård och för dem som har som till uppgift att utveckla sjukvården är det därför välkommet med detta pedagogiska utbildningspaket om patientsäkerhet. Hela eller delar av det kan med fördel användas för att höja kunskapsnivån om patientsäkerhet inom alla nivåer av vård och omsorg.
Jag har själv personlig erfarenhet av att »Säker vård« kan fungera som en inspirationskälla när ledningsgruppen i ett sjukvårdsområde ska formulera en ledningsstrategi för patientsäkerhetsarbete. Delar av filmerna och delar av det övriga materialet kommer jag också att använda vid utbildningsaktiviteter på hemmakliniken.

Vem ska då köpa »Säker vård«? Ja, den kanske inte behöver finnas i varje kliniks bibliotek. Men jag skulle starkt rekommendera att chefläkare, utvecklingsavdelningar, patientsäkerhetsenheter etc köper in den. På varje sjukhus, sjukvårdsområde eller liknande bör det finnas några exemplar att låna ut till dem som ska utbilda, leda eller intressera andra för patientsäkerhetsarbete.
Kostnaden kan tyckas hög, men den minskade kvalitetsbristkostnad som en bättre patientsäkerhet innebär överstiger vida investeringen.