Denna webbplats vänder sig till läkare

Inspiration för läkare att läsa skönlitterära klassiker

Att läsandet av skönlitteratur kan utveckla viktiga sidor av läkarrollen framkom i en insiktsfull analys av distriktsläkaren Christer Petersson i Läkartidningen nummer 35, 2005. Han refererar bland annat till den engelske allmänläkaren John Salinger, som skrivit de två volymerna »Medicine and literature. The doctor´s companion to the classics«, som här recenseras. Salinger är sedan 1998 […]

Om moderskärlek, barnmortalitet och fattigdom

Jónína Einarsdóttir är antropolog vid Islands universitet. Åren 1993–1998 bedrev hon fältarbete i Guinea-Bissau, Biomboregionen hos papelbefolkningen. I denna bok tar hon med oss till Biombo och en miljö av fattigdom, hög fertilitet och hög spädbarns- och barnadödlighet. Hennes syfte är att studera maternella reaktioner på barnens död, och hon gör detta på ett personligt […]

Allmänbildande medicinhistoria

George Franklin Smith (professor emeritus i biologi och pediatrik i Chicago och medicine hedersdoktor i bla Göteborg) tillbringade fyra av sina yngre år som gästforskare vid det världsberömda institutet för medicinsk genetik i London, Galton Laboratory. Redan då, för ca 40 år sedan, kom han att intressera sig för sjukdomen smittkoppor och dess historia. Han […]

Läsvärt om barnsängsfeberns betvingare

»Doktor Semmelweis och barnsängsfebern« är skriven av den amerikanske kirurgen och professorn Sherwin B Nuland, på svenska tidigare utgiven med boken »Hur vi dör«. Även denna gång är ämnet för dagen döden, här i form av den farsot som hemsökte de europeiska barnbördshusen i kölvattnet på industrialiseringen. Den organiserade sjukvårdens framväxt var ingalunda något endast […]

Liten introduktion till ett outforskat område

Läkemedelsbehandling bör i allmänhet ha ett planerat slut eller omprövas med jämna mellanrum, men utsättning av läkemedel har sällan inspirerat till forskningsstudier. Uppmärksamheten kring multifarmakoterapi, framförallt hos gamla, och skenande läkemedelskostnader har dock bidragit till ett ökande intresse för när och hur man kan och bör pröva utsättning av läkemedel och för de risker och […]

Bra uppslagsbok för juridiska problem i vårdvardagen

Boken »Specialistsjukvårdens juridik 2005« är ett resultat av ett omfattande samarbete mellan jurister och medicinare av olika specialiteter. I författargruppent ingår inte mindre än tio personer, alla med olika kompetens och bakgrund inom hälso- och sjukvården. Noteras kan att samarbetet inom denna grupp skribenter även har resulterat i boken »Allmänmedicinens juridik 2005«. Inte som alla […]

»En slipad diamant med glänsande facetter av poetiska citat«

Johan Beck-Friis är docent i psykiatri, tidigare högskolelektor vid Karolinska institutet och på senare år praktiserande psykoanalytiker. Han har tagit Orfeusmyten som utgångspunkt för en beskrivning av psykoanalysens teori och användbarhet vid behandling av depression. Orfeus sorg var en drivkraft i hans vandring till underjorden för att hämta tillbaka sin döda Eurydike. Sorgen förvandlades till […]

Sjukhusorganisation- mål eller medel?

»Den stora vändningen?« är en boktitel som avslutas med ett frågetecken, vilket gör att man öppnar boken med extra nyfikenhet. Redan i förordet framgår att det rör sig om universitetssjukhuset i Göteborg, Sahlgrenska. Det ger boken en extra krydda. Fram till sammanslagningen av sjukhusen i Solna och Huddinge har Sahlgrenska varit det i särklass största […]

Komplett bok om lymfsystemet och dess sjukdomar

Detta är en gedigen och i stort sett komplett bok om lymfsystemet och dess sjukdomar. Den är indelad i två sektioner, allmänna principer och kliniska problemställningar, med totalt 19 kapitel. Den är skriven av tre ledande auktoriteter inom lymfologin med bidrag från tongivande internationella kolleger från Europa och USA. Den framhäver kombinationen av både kirurgiska […]

Spännande antologi granskar medicinen i genusperspektiv

Att lägga ett genusperspektiv på medicin innebär att nya frågor ställs kring mäns och kvinnors olika villkor i samhället och hur dessa påverkar deras hälsa. Att utifrån ett genusperspektiv medvetandegöra och analysera hur mötet mellan patient och läkare präglas av den maktrelation som finns och att med genusperspektivet som modell söka förklaring till varför tex […]

Neurovetenskap i samhälleligt perspektiv

Den moderna neurovetenskapens landvinningar ställer i utsikt radikal behandling av sjukdomar som tidigare setts utan bot. Men den nya neurovetenskapen består inte bara av faktaupptäckter, genererande nya genetiska och farmakologiska lösningar på individuella problem. Den har också sociala och ekonomiska dimensioner. Transplantation av stamceller är inte endast en cell-resursfråga, och dyra behandlingar kan inte ses […]

Utmärkt tillskott till arsenalen av läroböcker i geriatrik

Geriatriken diskuteras i dessa dagar extensivt i vårt land inte minst i Läkartidningen. Hur skall organisationen se ut? Skall andra än geriatriker också sköta delar av geriatriken? (Detta är faktiskt fallet sedan den olycksaliga ÄDEL-reformen kom för mer än ett decennium sedan och underminerade den välfungerande, sammanhållna och differentierade geriatriken med sina tilltalande nivåer, såsom […]

Högaktuell bok om forskningsfusk

Anklagelser om forskningsfusk kan vara förödande, inte bara för den anklagade utan även för uppgiftslämnaren, medarbetare, berörda universitet och avdelningar, involverade parters familjer och allmänhetens förtroende för forskarna. Det otäcka är att detta förefaller gälla oavsett om anklagelserna är välgrundade eller inte. Härom vittnar den Elinder-Gillberg-Kärfve-affären, som också visar att Sverige lider en allvarlig brist […]

Medvetandet i ett nytt, tvärvetenskapligt perspektiv

En grundidé i »Hjärnan och den inre världen« är att hjärnans huvuduppgift är att balansera mellan omvärldens krav och »inifrån« kommande fysiologiska och mentala behov. Konceptet fanns, som Solms också tidigare beskrivit i »Clinical studies in neuro-psychoanalysis«, redan hos neuropsykologins och psykoanalysens pionjärer Alexander Luria och Sigmund Freud. Medvetandet väger samman de överlevnadsprogram och homeostaskrav […]

1900-talets psykiatri i ett sjukhus perspektiv

Kanske vill författarna med den underfundiga boktiteln «Mot nordliga vindar skyddad. Psykiatrisk vård, patienter och Säters sjukhus under 100 år« påminna oss om att de tidigare sinnessjukhusen trots allt skyddade mot väder och vind. Idag saknar nämligen en del allvarligt psykiskt sjuka både vårdplats på sjukhus och egen bostad och vistas därför ute på gator […]

Ny bok inom ett nytt ämnesområde

En ny dansk bok om motion på recept – motion som behandling. Det har under det senaste årtiondet skett en markant ökning av antalet vetenskapliga artiklar som på olika sätt behandlar relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa/ohälsa. Trots att ämnesområdet fysisk aktivitet i forskningssammanhang är ett relativt ungt område har genomslaget varit stort, och det […]

Anestesibok i ny upplaga

Redaktörerna har lyckats samla 69 författare (60 i föregående upplaga). De representerar samtliga universitetsorter, men hämtas också från flera länssjukhus och från utlandet (Reykjavik och Seattle). Sex kapitel har helt eller delvis fått nya författare, och två kapitel har omarbetats särskilt grundligt: »Risk och säkerhet« och »Försörjning med medicinska gaser«. Det förstnämnda har gått från […]

Den ojämlika livsmiljön och folkhälsan

Status Syndrome. How your social standing directly affects your health and life expectancy»The most deadly and prevalent of all diseases«, skrev den amerikanske dramatikern Eugene O´Neill om fattigdom – en sjukdom i samhällskroppen. Och Charles Darwin menade att »If the misery of the poor be caused not by the laws of nature, but by our […]

Äldrevårdscentral för multisjuka äldre?

Gunnar Akner är docent i geriatrik, överläkare vid Äldreforskning nordväst och styrelseordförande i Svensk förening för geriatrik och gerontologi sedan 1999. Boken grundar sig till en del på de fakta och problem som kom fram i SBU-rapporten »Evidensbaserad äldrevård« (2003) och i den statliga utredningen »SENIOR 2005«, i vilka bägge publikationer Akner medverkade. Bristande överblick […]

Encyklopediska standardverk för medicinsk terminologi

Två svenska standardverk för medicinsk terminologi har kommit ut i nya upplagor igen, den fjärde för vardera. Första upplagan av »Medicinsk terminologi« (här kallad MT) kom 1974, men byggde på traditionen från Acke Renanders berömda ordbok, som i sin tur gick tillbaka på ännu tidigare verk ända sedan Carl Sundbergs »Medicinsk Ordbok« från 1926. Den […]