Denna webbplats vänder sig till läkare

Tankeväckande om kvinnliga läkares situation i Europa

Kvinnliga läkares historia i Sverige är kort. År 1888 utexaminerades Karolina Widerström som den första läkaren i Sverige av kvinnligt kön. Tillsammans med andra kvinnliga läkare stred Karolina för rätten att inneha tjänst. Först 1925, då behörighetslagen trädde i kraft, löstes denna fråga. De första kvinnliga läkarna innehade därför egen praktik. Idag är mer än […]

Grundläggande samtalsprinciper för optimal behandling

I »Det kognitiva samtalet i vården« har författaren tagit sig an uppgiften att på ett strukturerat och pedagogiskt sätt till oss behandlare av olika kategorier inom vården förmedla grundläggande principer gällande samtalets betydelse för att åstadkomma en optimal behandling. Den eventuella behandlare som har uppfattningen att han/hon inte behöver eller har tid för samtal med […]

Två inspirationskällor för skolhälsovården

Det torde vara en inte alltför långsökt hypotes att unga personers känslomässiga störningar, initiativlöshet eller hyperaktivitet kan ha förorsakats av störda förhållanden, där skolan intar en central roll. Det torde vara mer vanligt med sådana orsaker till störningar än att tillståndet skall tillskrivas någon diagnos som tyder på felaktig cerebral funktion av organisk natur. För […]

Kunnigt, informativt och välbalanserat om tonårsdepressioner

Depressionssjukdomar är idag ett av våra stora folkhälsoproblem. WHO-statistik talar sitt tydliga språk. De ligger högt på listan över sjukdomar med höga dödstal, mänskligt lidande och stor effekt på samhällsekonomin. Tyvärr har inte politiker, beslutsfattare och för den delen inte heller kolleger inom specialiteten hittills insett detta. Det har medfört att vi under det senaste […]

Obligatorisk läsning för alla som arbetar med missbrukare

Goldbergs bok »Samhället i narkotikan« borde vara obligatorisk läsning för alla som arbetar med missbrukare, eller som vill uttala sig om narkotikapolitiken. Jag är personligen övertygad om att boken i huvudsak har fel, både i sina teser om narkomanins mekanismer och i sina förslag till åtgärder, men rekommendationen kvarstår. Stämplingsspiralen narkomanins orsak Goldbergs bok består […]

Doktorn: en vänlig försäljare i vårdshoppingcentret

Raymond Tallis är professor i geriatrisk medicin vid Manchesters universitet. Han har en stor medicinsk vetenskaplig produktion bakom sig, i vilken också ingår uppmärksammade publikationer i bla filosofi och litteraturkritik. Förra året bedömdes han höra till Englands 100 viktigaste intellektuella. I sin analys av missnöjet med dagens sjukvård har Tallis den praktiskt arbetande klinikerns utgångspunkt. […]

Traumatologisk introduktion

Detta är bokens andra upplaga. När den första upplagan kom 1993 var det en frisk fläkt som fyllde ett tomrum. Sammanhängande traumatologi på svenska fanns då i stort sett endast som avsnitt i katastrofmedicinska böcker. Åke Andrén-Sandberg medverkade tillsammans med många andra till att föra upp traumaomhändertagandet på dagordningen. Debatten fördes då i många forum, […]

Viktigt om avbrytande av livsuppehållande behandling hos barn

Ett av de svåraste beslut vi har som barnläkare är att avsluta livsuppehållande behandling, eller att inte inleda den, hos ett barn som vi bedömer vara bortom alla möjligheter till bot eller meningsfull förbättring. Dessa val kommer aldrig att vara lätta. De ställer höga krav på vårt medicinska kunnande och handlande. Saknar svensk motsvarighet Den […]

Familjemedicinsk lärobok av hög vetenskaplig kvalitet

Professor Ian McWhinney är en av den unga disciplinen familjemedicins (allmänmedicins) största tänkare, lärare, författare och forskare. Han gav 1981 ut sin första upplaga av läroboken »Familjemedicin«, som därefter har reviderats vid tre tillfällen. Den tredje upplagan har nu översatts till svenska. Det är en mycket efterlängtad översättning, eftersom vi saknar en modern svensk lärobok […]

När Stalins paranoia grep tag i läkarna

Bulganin – en av fyra makthavare som åt middag med Stalin strax innan denne insjuknade och några dagar senare avled (5 mars 1953) – har sagt följande om diktatorn: »Man kommer till Stalins bord som vän, men man vet aldrig om man får ta sig hem med egna krafter eller om man får skjuts – […]

Viktig bok om könets betydelse vid psykisk sjukdom

Har könet någon betydelse för att utveckla psykisk sjukdom? Gestaltar kvinnor och män sitt »illamående« med olika symtom? Betyder det något för den kvinnliga respektive manlige patienten vilket kön behandlaren, doktorn, har för hur patienten blir sedd och hur behandlingen utformas? Det här är några av de frågor som ställs och avhandlas i denna danska […]

Debattbok eller lärobok?

Denna utökade och omarbetade upplaga vänder sig till alla som arbetar i skolan, men framför allt till skolsköterskor och skolläkare, även blivande. Sven Bremberg, barnläkare och docent i socialmedicin, har varit skolöverläkare i Linköping och är nu verksam vid Statens folkhälsoinstitut. Skolhälsovårdens utformning varierar kraftigt över landet, och ett komplement till Socialstyrelsens ganska kortfattade rekommendationer […]

En sång till livet

Kan man över huvud taget recensera lyrik? Det är en intressant fråga. En människa skriver djupt, utlämnande och äkta om något som berört deras innersta. Skall man som recensent leverera en schablonartad, negativ kritik måste man verkligen ha mer på fötterna än det egna godtycket. Recensentens risk för kränkande maktutövning gentemot poeten är stor. Så […]

Välkommet bidrag till kunskapsbasen om vensjukdomar

Vensjukdomar, tex varicer och bensår, är mycket vanliga och drabbar många av oss någon gång i livet. Trots det är kunskapen om dessa sjukdomar generellt bristfällig. Det leder till underbehandling av många manifestationer framför allt bland äldre patienter och sannolikt överbehandling av andra i vissa fall. Kunskapsbristen om vensjukdomar har sannolikt flera orsaker, bla deras […]

Själsliga aspekter på hjärtsjukdom

En februarinatt för omkring fyra år sedan drabbades Clarence Crafoord av en mycket obehaglig, svårlokaliserad olustkänsla. Hustrun Gunnel, även hon läkare, vaknar och anar oråd. De tar taxi till närmaste sjukhus. På akuten blir han raskt omhändertagen. Trots den atypiska symtombilden konstateras en hjärtinfarkt. När Crafoord protesterar med att han inte har några typiska smärtor […]

Ny utgåva av neuroanatomisk klassiker

1948 gav Alf Brodal, professor i neuroanatomi vid Oslo universitet, ut »Neurological anatomy in relation to clinical medicine«. Boken kom att bli en klassiker, som reviderades till nya upplagor 1968 och 1981 – den senare under medverkan av sonen Per Brodal i tre kapitel. Viktiga referensverk Dessa utgåvor om ca 1000 sidor var viktiga referensverk […]