Stöd lämnas i första hand till yngre forskare verksamma i f d Göteborgs och Bohus län. Fonden prioriterar särskilt doktorander samt nydisputerade forskare som avser etablera en egen forskningslinje. För projekt som tidigare erhållit stöd från fonden kan ny ansökan göras, om forskningen visar god progress.

Ansökan ställs, senast den 20 april 2020, till: Emelle Fond, Att: Sverker Jern, Klinisk fysiologi plan 1, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg.

Upplysningar lämnas av fondens ordförande professor Sverker Jern (sverker.jern@gu.se).

Ansökan skall innehålla: Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor); Curriculum vitae med publikationslista och uppgift om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (postadress, email-adress och telefonnummer); För doktorander ska handledare anges; Budget för sökta medel, inklusive redovisning av övriga erhållna och sökta anslag för projektet; Intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet; Ansökan inlämnas i 1 original och 4 kopior. OBS Ofullständig ansökan tas ej upp till behandling.