Denna webbplats vänder sig till läkare

Vad signeringslistan lärde mig om smärta

Vad signeringslistan lärde mig om smärta och död

Under en lugn vecka i juli signerade Karl-Fredrik Sjölund över 6 000 journalanteckningar från 2020 och framåt. Det här är vad han lärde sig om livet, smärtan och döden.

Kulturell kompetens förbättrar vården för utrikesfödda

Kulturell kompetens förbättrar sjukvården för utrikesfödda

Ett nytt arbetssätt som tar hänsyn till kulturella aspekter har lett till tryggare medarbetare och nöjdare patienter och närstående på den palliativa vårdavdelningen vid Capio Sollentuna sjukhus i Stockholm, skriver Elisabeth Hartmann Ceder med kollegor.

Kan endotoxinanalys förutspå svårighetsgrad vid covid-19?

Kan endotoxinanalys förutspå svårighetsgrad vid covid-19?

Studier tyder på det, skriver Artur Schmidtchen, som efterlyser fler prospektiva kliniska studier för att fastställa det diagnostiska värdet av endotoxinanalyser.

Gör »Karolinska-taggen« synlig i ambulansjournalen

Gör »Karolinska-taggen« synlig och användbar

Våra förslag för hur Karolinska-taggen kan synliggöras prehospitalt är enkla, resurssnåla och effektiva, skriver Clara Brune med kollegor. (2 kommentarer)

Inrätta nationella bakjourer

Inrätta nationella bakjourer

I Sverige borde läkare ha möjlighet att nå relevanta internmedicinska subspecialister dygnet runt, men det blir bara svårare och svårare, skriver Jan Calissendorff och Henrik Falhammar och ger förslag på hur nationella bakjourer kunde bekostas. (5 kommentarer)

Se till Norge när sjukvården utreds

Se till Norge då sjukvården utreds

Statliga sjukhus och kommunal primärvård med fastläkarmodell. Vi har mycket att lära oss av Norge, skriver Bo Israelsson, med anledning av den parlamentariska kommittén som ska se över styrningen av vården. (3 kommentarer)

Mina högst vördade kollegor: Demokratin kräver deltagande

Högst vördade kollegor: Demokrati kräver deltagande

Det är inte meningen att politiker ska vara en egen samhällsgrupp. Demokratin kräver deltagande. Känner du också ett missnöje över sjukvårdens och samhällets tillstånd – engagera dig! Stå upp för det du tror på. Vi läkare har redan väntat för länge, skriver Elias Becirovic. (10 kommentarer)

Dags att inkludera melaninrik hud i vårdutbildningarna

Dags att inkludera melaninrik hud i vårdutbildningarna

Undervisning om melaninrik hud måste integreras i alla vårdutbildningar. Det räcker inte med punktinsatser. Kunskapen måste komma all vårdpersonal till del, skriver Natte Hillerberg och medförfattare. (1 kommentar)

»Jidoka« i vården: Inför ersättning för avvikelserapportering

Mer »Jidoka« i vården: Inför ersättning för avvikelserapporter

Vad skulle hända om vården arbetade lite mer efter Toyotas filosofi »Jidoka«, som uppmanar de anställda att upptäcka och rätta till fel innan de skapar problem? Antagligen färre vårdrelaterade skador, skriver Alexander Dangler och föreslår en ersättningsmodell för avvikelserapportering i vården. (5 kommentarer)

Att utbilda med eftertanke är att ta ansvar för kvaliteten

Att utbilda med eftertanke är att ta ansvar

Behöver Sverige i dag fler specialistläkare? Självfallet. Kan vem som helst under vilka förutsättningar som helst bli specialistläkare? Sannolikt inte. Därför behöver även utbildningskvaliteten diskuteras, skriver Jonas Lindbäck i sin slutreplik. (28 kommentarer)

Specialistbristen kräver många fler utbildningstjänster

Inga utbildningstjänster i dag, inga specialister imorgon

Vårt fokus på antalet utbildningstjänster är en direkt konsekvens av att regionerna inte tar ansvar för sin kompetensförsörjning, skriver centralstyrelsen för Sveriges yngre läkares förening (Sylf) i en replik. (8 kommentarer)

Prata om kvalitet i stället för kvantitet av utbildningstjänster

Prata om kvalitet i stället för kvantitet av utbildningstjänster

Debatten om läkarutbildningen präglas av dimensioneringstänk och platsbrist istället för kvalitet. Läkarförbundet med Sveriges yngre läkares förening (Sylf) i spetsen har halkat in på fel spår, skriver Jonas Lindbäck. (6 kommentarer)

Det vi behöver är fler specialistkollegor

Det vi behöver är fler specialistkollegor

Ge oss rätt förutsättningar att stanna kvar inom slutenvårdens 24/7-verksamheter. Minska toppstyrningen, och inse att »task-shifting« är en nödlösning och ett symtom på ett sjukt system. Det vi behöver är fler specialistkollegor, det skriver ett 40-tal specialistläkare och specialistsjuksköterskor vid neonatalverksamheten, Karolinska universitetetssjukhuset.

Gynnar pekinflation andra än tidskrifter?

Gynnar pekinflation andra än tidskrifter?

Inflationen av publikationer kan förklara varför det blir allt svårare att hålla sig uppdaterad vad gäller nya rön, även inom väl avgränsade och nischade kliniska fält, skriver Emmanuel Zavalis. (1 kommentar)

Vad inbillar man sig om patologer?

Vad inbillar man sig egentligen om patologer?

I flera uppmärksammade fall har patologer kritiserats för felaktiga bedömningar av cancer. Naturligtvis förekommer olämpliga personer även i vårt skrå, men ofta framträder en orimlig föreställning om hur väl olika läkares medicinska bedömningar överensstämmer, skriver Gustav Stålhammar. (3 kommentarer)

Beakta problem efter cancer i lilla bäckenet

Uppmärksamma fysiska problem efter cancer i lilla bäckenet

Det kan därför vara på sin plats att uppmärksamma att det finns ett färskt vårdprogram om bäckencancerrehabilitering som riktar sig till såväl specialist- som primärvården, skriver Annika Sjövall.

Väg öppen för ukrainska läkare till en svensk legitimation

I en debattartikel i Läkartidningen diskuterar författaren behovet av satsningar för att integrera ukrainska läkare som flytt till Sverige i det svenska systemet. Vi instämmer i behovet av satsningar och vill lyfta fram att det redan finns en väg som är öppen, skriver Magnus Hultin och Anders Själander.

Dags att byta ut begreppet antiepileptika

Dags byta ut ordet antiepileptika

Trots de invändningar som kan finnas anser vi att tiden är mogen att ansluta sig till den internationella linjen: att kalla saker för vad de är i epilepsisammanhang. »Anfallsförebyggande epilepsiläkemedel« bör därmed ersätta begreppet antiepileptika, skriver Heléne Sundelin och medförfattare. (2 kommentarer)

Oppenheimer, Hiroshima och läkarkårens ansvar

Läkares ansvar att jobba för att kärnvapen aldrig mer används

2022 slog Världsläkarorganisationen WMA fast att det ingår i läkares arbete och ansvar att jobba för att kärnvapen aldrig mer används. De är ett omedelbart, överhängande hot, skriver Vendela Englund och David Victorin, ordförande och ledamot i Svenska läkare mot kärnvapen. (3 kommentarer)

Ukrainska flyktingar möjlig lösning på Sveriges läkarbrist

Ukrainska flyktingar möjlig lösning på Sveriges läkarbrist

Genom att välkomna och stödja ukrainska flyktingläkare kan Sverige inte bara lindra sin läkarbrist, utan också visa solidaritet och stöd för de människor som har tvingats lämna sina hem på grund av konflikt, skriver Volodymyr Podolskyi. (12 kommentarer)

1 2 3 118