Faktum kvarstår; enkäten till landstingets anställda planerades initialt som ett forskningsprojekt! Detta framgår såväl i projektansökan till Vinnova som i en omfattande e-postkorrespondens. Projektet döptes om till »verksamhetsuppföljning« efter det att vi efterfrågat etikprövningsnämndens bedömning. Har Vinnova fått tillbaka anslaget när enkäten inte gick att genomföra som planerat?

Varken etikprövningsnämnden eller Datainspektionen lämnar muntliga besked. Vi hyser inte någon odiskutabel tilltro till juristerna på Uppsala läns landstings ledningskontor, vilka uttryckt att man måste ha överseende med vissa lagöverträdelser eftersom journalprojektet är så viktigt.

Således har vi anledning att ställa oss frågande till vilken grad av respekt man visar för de lagar och förordningar som styr forskning. Vi uppmanar till rättning i ledet. Etikpröva projekt man avser genomföra. Hantera uppgifter så att de inte är till skada för patienter eller sjukvårdspersonal. Gör ett totalt omtag i projektet och beakta människors behov av integritet, egenkontroll och självbestämmande. 

Vi avvaktar nu besked från de pågående granskningarna. Det är av största vikt att både journaldata och enkätsvar behandlas på ett ansvarsfullt sätt och i överensstämmelse med gällande lagar.

Vi förutsätter att det allmännas bästa utgör grund för det projekt som bedrivs. Om så är fallet; låt tanke och handling följas åt!

Läs mer:
Ovärdigt agerande av Läkarförbundet