»Ge kniven vidare« är en nationell kampanj för att förbättra den kirurgiska träningen i den vardagliga kliniska verksamheten. Kampanjen har startat under våren 2013 och är ett samarbete mellan flera föreningar för ST-läkare: OGU (Obstetriker och gynekologer under utbildning); KIRUB (Kirurger under utbildning); BUS (Blivande urologer i Sverige); Epiphysen (ST-läkare inom ortopedi); Otoliten (ÖNH-ST-läkarförening), samt ST-läkarna i barnkirurgi.

Vår inspiration kommer från Danmark. Bland danska gynekologer hade de unga kollegorna blivit både yngre och mer oerfarna när de påbörjade sin ST, och många av de erfarna kollegorna närmade sig pensionsåldern. Det var hög tid att föra den kirurgiska kompetensen vidare. För två år sedan genomförde därför föreningen för danska ST-läkare i gynekologi och obste-trik (FYGO) en kampanj för att säkerställa den framtida tillgången på kompetenta kirurger inom sin specialitet ‹www.fygo.dk›. 

Kampanjen kallades »Giv kniven videre«. Den bestod dels av spridning av insamlade konkreta förslag till hur kirurgisk träning kan underlättas, dels av en nationell tävling där ST-läkarna under sex månader bokförde hur många operationer som helt eller delvis utfördes av ST-läkare. Kampanjen fick ett positivt gensvar och har lett till många permanenta förbättringar.

I Sverige har vi delvis samma problem. Socialstyrelsen varnar i »Nationella planeringsstödet 2013 – tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård« för att bristen på specialistläkare inom nästan alla specialiteter kommer att förvärras med tanke på åldersstrukturen i läkarkåren. I nya ST ställs höga krav på ST-läkaren utöver specialitetsspecifika kunskaper, såsom ledarskap, kommunikation, vetenskap och organisation. Många av oss ST-läkare upplever att vi har svårt att få ihop tillräckligt med operationstid. Det är inte alltid lätt att på egen hand driva på och få till utbildning, handledning och egen operationstid i sparbetingens, högspecialiseringens och produktionskravens tid. 

Därför tog OGU initiativ till kampanjen »Ge kniven vidare« och bjöd in övriga föreningar att delta. Vi vill hjälpa till genom att initiera en diskussion ute på klinikerna om hur vi kan använda våra operationer på bästa sätt: inte bara som tillfälle att bota patienten utan också som ett inlärningstillfälle för ST-läkaren. Vi har sammanställt förslag och goda exempel på hur olika kliniker har löst kunskaps-överföringen från våra erfarna kollegor till oss vetgiriga ST-läkare. 

Kampanjen fokuserar huvudsakligen på tre områden:

1.Vad ST-läkaren kan göra.

2.Vad den handledande kollegan kan göra. 

3.Vad organisationen kan göra.

Några goda exempel som kommit fram när vi diskuterat våra erfarenheter mellan specialiteterna är att vi som ST-läkare ska våga ta samtalet med instruktören: Vad kan, får och vill jag göra i dag? Likaledes ska den handledande kollegan tänka till: Vad kan jag lära ut, delegera och stimulera till i dag? Och efter-åt för båda parter: Hur gick det? Vad behöver ST-läkaren träna på? Vilka teoretiska kunskaper saknar ST-läkaren? Vad ska jag som ST-läkare göra bättre nästa gång? 

Vi har börjat dela ut en checklista i fickformat som kan användas som stöd för kommunikation före och efter operationen.

Det finns mer att läsa om kampanjen på ST-föreningarnas webbplatser och i specialistföreningarnas medlemsblad. Själva arbetet har påbörjats/påbörjas i samband med föreningarnas olika ST-läkardagar och specialistveckor. Kampanjen kommer att spridas till klinikerna av en lokal ST-läkare samt en specialist med hjälp av det materialet som vi har sammanställt. I det ingår en PowerPoint-presentation och ett manuskript samt planscher med information till operationsavdelningarna och laminerade lathundar i fickformat. För ST-läkaren kan projektet mycket väl utvecklas till det obligatoriska kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Genom samarbetet med flera ST-läkarföreningar hoppas vi uppnå ett brett genomslag på alla operationsavdelningar. Konceptet »Ge kniven vidare« ska vara välkänt, oavsett om man arbetar på en operationssal där det utförs hysterektomi, höftplastik, tonsillektomi, prostatektomi, appendektomi eller hemikolektomi. Kanske kan vi på detta sätt lättare lyfta fram frågan om operationens utbildningspotential redan vid operationsplaneringen? 

Vi tror att en förbättrad kirurgisk träning kommer att resultera i mer kompetenta nya specialister och därmed ökad patientsäkerhet. Vi hoppas och tror att kampanjen »Ge kniven vidare« kommer att öka arbetsglädjen för både ST-läkarna och handledarna!

Titta gärna på våra webbplatser för mer information! Fundera på vad som fungerar bra på era kliniker och skicka in era idéer till oss så sammanställer vi dem! 

Vill du vara kontaktperson på din klinik och sprida budskapet vidare: Hör av dig till oss på adresserna nedan!

• OGU: 

verena.sengpiel@-obgyn.gu.se

• KIRUB: 

sofia.westermark@ lvn.se

• BUS: 

anna.rossander@vgregion.se

• Epiphysen: 

camilla.m.bergh @vgregion.se

• Otoliten: 

annaoldaeus@gmail.com

• Barnkirurgi: 

elin.g.svensson@vgregion.se

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.