I dag styrs företagshälsovården av sitt eget ­finansieringsbehov. Företagshälsovårdscentraler är aktörer på en marknad där det gäller att i upp till 90 procent av tiden ha inkomster från sina uppdragsgivare. Företagshälsovårdscentralerna är konkurrenter och samverkar därför ogärna. Man sparar in på utbildning av sin personal. Om man förlorar en kund i nästa upphandling kan medarbetarna nämligen gå över till konkurrenten. Det blir därmed svårt att upprätthålla kompetens över tid. Avtalen mellan företagshälsovården och deras uppdragsgivare innebär vanligen att initiativet till förbättringsarbete på arbetsplatserna sker via beställningar från kunden. Det är olyckligt, eftersom denne oftast har annan kompetens än arbetsmiljö.

Ett radikalt grepp för att rätta till dessa systematiska brister vore att låta landstingen ta över all ­företagshälsovård. Då skulle det bli lika naturligt och enkelt att besöka sin företagshälsovårds­central som sin vårdcentral, utan att behöva be chefen om lov. En anställd som misstänker att arbetsmiljön orsakar ohälsa kan informera sin företags­läkare eller sköterska. Dessa kan därefter ta initiativ till att utreda arbetsplatsen. Därtill bör företagshälsovården ha rätt att på eget initiativ besöka och föreslå förbättringsåtgärder på sina kunders arbetsplatser, även om ännu ingen där blivit sjuk. Så kan brister i arbetsmiljön identifieras på ett tidigt stadium. 

De anställda inom företagshälsovården skulle med vårt förslag få bättre förutsättningar att förbättra de anställdas hälsa utan att behöva kompromissa med ekonomiska motiv. Personal på olika företagshälsor skulle kunna se varandra som kollegor snarare än som konkurrenter, och samarbete och informationsutbyte skulle underlättas.

Kostnaden för företagshälsovården är i dag ca 4 miljarder kronor per år, att jämföra med landstingens 260 miljarder. ­Företagshälsovården har 4 500 anställda och landstingen 246 000. Med ett ökat landstings­åtagande om 3 miljarder kronor kan vi få en företagshälsovård som mer effektivt kan bidra till att målen om minskad sjukskrivning nås.

En riksdagsmotion i detta ärende, »Företagshälsovård av god kvalitet åt alla förvärvsarbetande« (2012/13:A273), av Annika Lillemets (MP), väntar på sin behandling.