Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta kunskapsöversikter, vägledningar och rekommendationer för barnhälsovården och elevhälsan. Som ett första steg valde Socialstyrelsen att bland annat studera vad det finns för underlag för att rekommendera metoder för att upptäcka utvecklingsavvikelser hos barn i olika åldrar [1]. Eftersom vi snabbt ville få en överblick över det omfattade kunskapsområdet valde vi att göra en sammanställning av systematiska kunskapsöversikter, och inte av enskilda primärstudier.

I alla de systematiska kunskapsöversikter som Socialstyrelsen granskade framhåller respektive författare vikten av att i ett tidigt skede uppmärksamma barn med sen eller avvikande utveckling. Men varje översikt, liksom vår granskning, visar att det saknas vetenskapligt underlag som stödjer att Socialstyrelsen rekommenderar någon specifik metod. Resultatet betyder inte att det inte finns bra metoder för att upptäcka barn med utvecklingsavvikelser, men att det i systematiska kunskapsöversikter saknas vetenskapligt underlag för att påstå det. Socialstyrelsen tycker ändå att det är viktigt att barnhälsovården och elevhälsan fortsätter att arbeta för att upptäcka utvecklingsavvikelser.

I rapporten beskriver Socialstyrelsen att det finns flera begränsningar med att göra en översikt av kunskapsöversikter. Detta gör att vi i vår rapport framhåller att det finns ett stort behov av att ta fram nya systematiska kunskapsöversikter om bedömningsmetoders tillförlitlighet. I ett sådant arbete måste till exempel de primärstudier som inlägget exemplifierar inbegripas. Ett arbete med sådana ambitioner pågår i England (UK National Screening Committee) inom områdena autism och språkstörning [2].

Syftet med Socialstyrelsens systematiska översikt är inte att ge rekommendationer för arbetet inom barnhälsovården och elevhälsan. Sådana kommer i de vägledningar som Socialstyrelsen planerar att publicera i höst. Vägledningarna kommer att bygga på resultatet från denna kunskapsöversikt och andra som vi genomfört, liksom expertutlåtanden och professionellas kunskap och erfarenhet.

Läs mer:
Rapport om utvecklingsavvikelser bör kompletteras