Ingen människa ska behöva ta del av allvarliga besked om sin hälsa över internet, och inte heller riskera att få felaktig information. Vi vill att allvarliga besked ska ges med stöd och personlig information. Vi ser även risker för att utsatta personer för lättvindigt kan tvingas visa sina uppgifter för utomstående. 

Det hjälper inte att ha en lösning för 90–99 procent av situationerna som kan uppstå. För vår del handlar det om att inte orsaka en enda skada som hade kunnat förutses och förebyggas. Vi läkare möter alla sorters patienter med alla möjliga tillstånd i olika situationer. Det är oetiskt att inte göra sitt yttersta för att motverka att fel begås.

Vi anser att många typer av journalanteckningar bör göras tillgängliga över nätet först efter ett rådrum om 14 dagar. Vården bör få resurser och skapa rutiner för att under denna tid hantera och säkra sin information. Det rådrum som finns i Uppsala kan enkelt klickas bort av patienten. 

Idén om hypotesjournaler ter sig också djupt oärlig. Som patient ska man inte behöva misstänka att något sker i det fördolda. Patienten har dessutom rätt till all sin information även osignerat, vilket just domen i Högsta förvaltningsrätten visar. Det här är inget nytt, och idén med hypotesjournaler faller. Vi anser att denna typ av information inte ska ges över nätet utan att i möjligaste mån först ha kommunicerats direkt. 

Fördelarna med att ha tillgång till mycket av sin information över nätet är naturligtvis många. Det gäller inte minst för patienter med kronisk sjukdom med kontinuerlig kontakt med vården och stor kunskap om sin sjukdom. Mycket av denna information behöver inget rådrum.

Patientsäkerhetslagen anger att det är upp till vårdgivaren hur mycket information i journalen som de vill ge direktåtkomst till via nätet. Det bästa är förstås att vi berörda gemensamt försöker föreslå konstruktiva förslag för hur vi ska få fördelarna utan att skapa negativa effekter. Patienten ska ju vara så välinformerad och delaktig som möjligt! Däremot är det fel att låtsas som att det inte finns några nackdelar eller säga att det bara är några få som tar skada. 

Vi ser gärna att denna utveckling också tvingar fram andra förbättringar inom vården. Det gäller bättre och säkrare IT, och bättre kontinuitet och personlig kontakt mellan läkare och patient. 

Vi vill göra vården mänskligare, inte omänskligare.

Läs mer:
Bejaka patienternas rätt till journal på nätet