I Sverige har vi unika system för hälsovård som exempelvis barnhälsovård, skolhälsovård och företagshälsovård. Genom detta förebyggande arbete är mödradödligheten och spädbarnsdödligheten i Sverige bland de lägsta i världen. Med allt fler äldre är det dags för ett initiativ för att skapa trygghet även för äldre. I Centerpartiets Sverige ska det inte spela någon roll var du bor för din hälsa på ålderns höst.

Kunskapen finns kring hur vi främjar en god hälsa också hos äldre, men det är ett område där det saknas ett nationellt initiativ. Centerpartiet anser att det är dags att se till att dessa goda resultat kan komma alla äldre svenskar till del.

I Nordmalings kommun har ett program för äldres hälsa genomförts under två års tid, med mycket positiva resultat. Där fick »friska« pensionärer över 75 år två hembesök per år råd av distriktssköterska och hemtjänstassistent. Vid besöken gavs råd om levnadsvanor och risker i hemmiljön, och information om vanliga sjukdomar bland äldre. Efter programmet visar en utvärdering gjord av Statens folkhälsoinstitut på ett flertal positiva hälsoeffekter hos den grupp pensionärer som deltog i programmet.

Vid det första mötet uppgav 10 procent av pensionärerna att de var ganska eller mycket missnöjda med sin tillvaro. Vid det fjärde besöket hade andelen minskat till 1,5 procent.

Andelen som uppgav att de ofta kände sig trötta halverades under perioden, samtidigt som färre använde sömnmedicin.

Andelen som upplevde att de led av värk av något slag minskade kraftigt; bland kvinnorna från 35 procent vid första besöket till 23 procent vid det sista besöket, och för männen från 26 procent vid det första till 18 procent vid det sista besöket.

Nästan 79 procent uppgav vid det första besöket att de motionerade dagligen. Vid det sista besöket var siffran 85 procent, något som får ses som en anmärkningsvärt hög andel sett till att deltagarna var 75 till 98 år.

De akuta läkarbesöken på vårdcentralen påverkades också. I den grupp pensionärer som inte ingick i programmet gjorde 8,3 procent akuta läkarbesök under de sista tre månaderna av programmet. Bland dem som deltagit i programmet låg siffran på 4,0 procent. Även behovet av hemtjänst var lägre i den grupp som deltog i programmet.

Centerpartiet vill införa motsvarande program för äldres hälsa i hela landet. Var du bor ska inte avgöra dina möjligheter till en trygg ålderdom, och det förebyggande arbetet är nyckeln till god vård för alla efter behov.