En av många enkäter som riktas till hälso- och sjukvårdspersonal är den som mäter patientsäkerhetskulturen. I Sverige används sedan fem år ett amerikanskt, internationellt spritt enkätinstrument som översatts och anpassats till svenska förhållanden [1]. Instrumentet, publicerat av Sveriges Kommuner och landsting i handboken »Att mäta patientsäkerhetskulturen« [2], togs fram 2008 för att ge ledare och medarbetare ett underlag för att förbättra patientsäkerheten.

Genom de statliga prestationsbaserade ersättningarna för mätning av patientsäkerhetskulturen som delats ut sedan 2011 har instrumentet fått stor spridning [3]. Erfarenheter från mätningarna har nu tagits till vara, och instrumentet och handboken har reviderats i enlighet med användarnas önskemål [4] av en grupp forskare och experter från landstingen samt Socialstyrelsen. En analys av instrumentets psykometriska egenskaper (validitet och reliabilitet) visar dessutom att det är tillförlitligt för användning inom både sjukhus- och primärvård [5]. 

Patientsäkerhetskulturen, som en del av organisationskulturen, avspeglar ledarnas och medarbetarnas attityder och förhållningssätt till patientsäkerhet. Inom s k high reliability organisations (t ex kärnkraftsindustrin) har samband mellan säkerhetskulturen och verksamhetens säkerhet, studerad med kvantitativa mått, påvisats [6]. Det är sannolikt att motsvarande samband finns inom vården, men det återstår att visa. Resultaten från mätningar av patientsäkerhetskulturen kan ge värdefulla underlag för lokala diskussioner såväl inom som mellan professionerna inför beslut för att stärka patientsäkerheten i verksamheten.

Nästa steg är att analysera hur ledningar inom vården använder resultaten av patientsäkerhetskulturmätningar i det fortlöpande, långsiktiga arbetet med att förbättra patientsäkerheten och hur detta avspeglas i de mätningar som sker genom insamlande av olika mätdata – s k patientsäkerhetsindikatorer. Påbörjade forskningsarbeten i Sverige kring användningen av enkäten kommer att ge ny och angelägen kunskap om samband mellan patientsäkerheten och rådande patientsäkerhetskultur.