Vi välkomnar SBU:s inlägg i frågan om att göra prioriteringar utifrån produktivitet (Läkartidningen 39–40/2013, sidorna 1712-3). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket arbetar sedan i våras med en översyn som bland annat handlar om just dessa frågor. Vi vill dock komplettera SBU:s artikel med ett förtydligande när det gäller de beslut som TLV fattar. 

TLV:s uppdrag är att bedöma kostnaderna för ett läkemedel i ett samhällsekonomiskt helhetsperspektiv. Bakgrunden är att man för många sjukdomar sett att produktionsbortfall och andra så kallade indirekta kostnader är större än de direkta sjukvårdskostnaderna, och att samhället har mycket att vinna på om sjuka kan bli friska och återgå i arbete. Men när vi tar hänsyn till att en behandling leder till att människor kan återgå i arbete i stället för att vara sjukskrivna så måste vi göra det utifrån människovärdesprincipen, som säger att alla människor är lika mycket värda. Man är alltså inte värd mindre vård eller läkemedel för att man inte arbetar. Ingen patientgrupp ska missgynnas av att vi tar hänsyn till kostnader utanför vården och om en behandling påverkar möjligheten att arbeta. 

När TLV fattar beslut är det i enlighet med vad som sägs i läkemedelsförmånslagen och riksdagens prioriteringsriktlinjer. Det innebär att vi ska ta hänsyn till tre beslutsprinciper. Det är människovärdesprincipen, som vi redan nämnt, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. De två sistnämnda betyder att de som har de största behoven ska få mest av resurserna, och att vi ska väga läkemedlets pris mot dess nytta utifrån ett samhällsperspektiv. I beslut om subvention väger vi samman alla dessa principer. 

Vi gör nu en översyn för att tydliggöra hur de tre principerna vägs samman i våra underlag och beslut. I detta ingår också att utveckla hur kostnadseffektivitetsbedömningarna ska utformas så att de bättre harmonierar med de övriga två principerna. I arbetet med översynen har vi bland annat anlitat akademisk expertis inom etikområdet och har en dialog med Statens medicinsk-etiska råd. Vi har också fortlöpande dialog med företrädare för patient- och pensionärsorganisationer. 

Utmaningen framöver att finansiera välfärden ställer krav på att samhället hela tiden förbättrar förmågan att lägga skattepengarna rätt. En så kostnadseffektiv användning av läkemedel och medicinteknik som möjligt är målsättningen för TLV:s arbete.  Att vi gör våra bedömningar utifrån gällande lagstiftning och den etiska plattformen i riksdagens prioriteringsriktlinjer är självklart.