Mats Johansson och Nils Eric Sahlin skriver i LT 45/2013 (sidan 1968) en resonerande text om Region Skånes beslut 2012 att höja ersättningen för äggdonation från 3 000 kronor till 11 000 kronor. Att vårt beslut skulle vara oetiskt vänder vi oss emot då bakgrunden i allra högsta grad grundar sig i dels en etisk problematik kring följderna av väldigt långa kötider till äggdonation, dels en moralisk diskussion om jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Före vårt beslut 2012 var kön till ägg i Skåne ungefär 1,5–2 år, precis som den fortfarande är i många delar av Sverige. Följden blev inte sällan att människor själva letade upp en donator via det egna nätverket eller internet och därigenom fick förtur till behandling. En annan väg var att människor vände sig utomlands (främst till Baltikum och Spanien). I dessa länder finns ingen möjlighet för barnet att senare i livet få information om donatorns identitet.

I båda dessa fall finns dessutom goda skäl anta att det finns en oreglerad handel med ägg. I Storbritannien har man också höjt ersättningen för äggdonation, till totalt ungefär samma nivå som i Region Skåne, just för att motverka denna oreglerade handel med ägg.

En annan viktig aspekt är jämställdheten mellan kvinnor och män. Efter vår höjning kan vi nu konstatera att ersättningen för donation av könsceller är likvärdig mellan kvinnor och män. Det finns dock de som går ännu längre. Ethical Committee of the American Society of Reproductive Medicine anser att en skälig ersättning för äggdonatorer borde ligga runt 4 000 dollar om kvinnans »timersättning« ska vara jämlik med ersättningen för spermiedonation på 60–75 dollar.

Höjningen av ersättningen är på försök under två år och ska därefter utvärderas. Vi kommer kanske fram till att summan är för hög eller för låg och är ödmjuka inför den kunskap vi kommer att ha efter genomförd utvärdering. Kunskapen kommer vara till gagn för patienter även utanför Skåne, inte minst med tanke på EU:s patientrörlighetsdirektiv som gör att par som väntar på äggdonation kan vända sig till ett annat EU-land och skicka fakturan till sitt hemlandsting.

Till sist vill vi betona att man inte får glömma vad som ligger till grund för dessa donationer. Infertilitet är något som många inte talar högt om men som drabbar och berör en stor del av befolkningen. En höjd ersättning har hittills lett till att köerna till äggdonation är borta och att fler människor fått önskad hjälp.

Läs svaret:
Höjningen borde ha föregåtts av en etisk analys