Vi är helt ense med Kjell Tullus om att omvandling av serumkreatinin till glomerulär filtration (GFR) ger en bättre uppfattning om en patients njurfunktion än kreatinin och cystatin C, som bara är surrogatmarkörer för njurfunktion, med olika för- och nackdelar.

Per Simonsson ledde en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som 2009 publicerade ett konsensusdokument om njurfunktionsundersökningar under devisen »Lär känna din patients GFR!« [1]. Detta har följts av en stor genomgång av SBU, »Skattning av njurfunktion«, som publicerades 2012. I SBU-rapportens sammanfattning konstaterades att i allmänhet kan njurfunktion (GFR) skattas med tillräcklig noggrannhet med formler baserade på plasmakoncentrationen av kreatinin eller cystatin C, men att denna möjlighet inte utnyttjas tillräckligt i svensk sjukvård i dag. Svenska laboratorier använder i dag olika analysmetoder och formler för att skatta GFR. SBU-rapporten sammanfattade med att bättre enhetlighet önskas.

Där står vi i dag, och vi har ett stort arbete kvar för att lösa återstående frågor för både barn och vuxna. Det finns betydande åsiktsskillnader både inom och mellan laboratorier, liksom mellan laboratorier och kliniker, om huruvida kreatinin eller cystatin C är att föredra, alternativt en kombination av dessa. Dessutom skiljer sig åsikterna åt i hög grad om vilka formler som bör användas. Schwartz formel är en god kandidat för att tillämpas på barn. Det finns ett flertal GFR-kalkylatorer tillängliga på nätet. Med lämpliga k-värden skulle t ex den variant som anpassats för IDMS-spårbara (IDMS = isotope dilution mass spectrometry) kreatininmetoder vara användbar [2]. Man kan dock notera att i den första referensen i Kjell Tullus replik anses den bästa GFR-formeln erhållas när man – utöver de två parametrar som används i den traditionella Schwartz-formeln (kreatinin och längd) – även inkluderar cystatin C, urea och kön.

Referensintervall är enbart en statistisk beskrivning av de siffervärden man får vid mätningar på en frisk befolkning [3]. Referensintervall fungerar hyggligt i sållandet mellan frisk och sjuk i de fall där kvoten mellan intraindividuell och interindividuell variation är hög. Så är inte fallet för kreatinin och flera andra analyser.