I LT 41/2013 (sidan 1786) efterlyses ett ökat engagemang från läkarkåren när det gäller klimatförändringarnas påverkan på hälsan och hälso- och sjukvården, nationellt och internationellt. 

För Svenska Läkaresällskapet är både globala hälsofrågor och folkhälsa viktiga områden. I samband med Medicinska riksstämman och Svenska Läkaresällskapets 200-årsjubileum 2008 arrangerade vi konferensen »Global Health in a New World« på Scandinavium i Göteborg. Mötet samlade ledande experter inom fältet och sammanfattades i rapporten »Global hälsa i en ny värld«. 

Den 4 april i år följde vi upp med mötet »Global Health – beyond 2015« med stöd av The Lancet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien. Utgångspunkten var FN:s millenniemål, som världens länder enades kring år 2000. Förutom millenniemålen diskuterades klimatets effekt på hälsa, ojämlikhet i hälsa och icke-smittsamma sjukdomar med det övergripande temat fattigdom. Målet var att öka medvetenheten om globaliseringens betydelse för hälsan i världen och dess konsekvenser, och hur vi kan påverka utvecklingen.

En internationellt sammansatt projektgrupp under ledning av Peter Byass, professor i global hälsa, Umeå universitet, genomförde före mötet en vetenskaplig kartläggning och analys av människans hälsoläge ur global synvinkel med utgångspunkt från millenniemålen. Rapporten presenterades i samband med konferensen och vid en workshop den 5 april 2013. Konferensen samlade runt 1 300 deltagare och runt 900 tittare på webbsändningen från 45 olika länder. Glädjande nog hade vi många unga deltagare, vilka aktivt bidrog till framtagandet av »The Stockholm Declaration for Global Health«, en handlingsplan som uppmanar till fortsatt internationellt samarbete och partnerskap. Deklarationen publicerades i The Lancet den 15 juni 2013.

Svenska Läkaresällskapet fortsätter sitt engagemang i både nationella och internationella folkhälsofrågor eftersom det finns många gemensamma nämnare, inte minst avseende hälsans ojämlikhet. Det finns flera programpunkter under årets medicinska riksstämma som tar upp folkhälsofrågor. Vi kommer bland annat ha ett seminarium om mat, hälsa och miljö: »Food, Health and Sustainability« med Johan Rockström (Stockholm Resilience Centre), Anders Wijkman (Club of Rome) och Gunhild A Stordalen (Stordalen Foundation), där läkare och klimatexperter diskuterar konsekvenserna av vår livsstil för både människors och planetens hälsa. Riksstämmans Hälsotorg är ett annat exempel på konsekvent engagemang i folkhälsoarbetet.

Global hälsa berör oss alla, oavsett om du studerar, arbetar med hälso- och sjukvård, utvecklingssamarbete, ekonomi, samhällsplanering, klimatfrågor eller annat. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Som läkare vill vi verka för en bättre hälsa i en bättre värld. Svenska Läkaresällskapet välkomnar ökat engagemang.

Länkar

Till rapporten »Global hälsa i en ny värld«
http://www.sls.se/GlobalHealth/Om-konferensen/Editorial/

Till handlingsplanen »The Stockholm Declaration for Global Health«
http://www.sls.se/GlobalHealth/Declaration/