Det är ett välkänt problem att de flesta läkemedel som används vid behandling av barn är otillräckligt eller inte alls utprövade för denna åldersgrupp [1, 2]. Fass-texterna är ofta ofullständiga beträffande dosering och behandlingstid eller så saknas information helt och hållet. Detta medför i stor utsträckning så kallad off-label-förskrivning, med osäkerhet vid val av läkemedel och dosering. Trots det finns i regel en hel del kunskap om läkemedlens användning hos barn, baserat på data från mindre, publicerade studier, men framför allt klinisk erfarenhet. Sådan kunskap är dock svåråtkomlig för den som inte dagligen arbetar med sådana frågor.

Läkemedelskommittén i Landstinget i Uppsala län har därför, i samarbete med övriga landsting i Uppsala–Örebroregionen, tagit fram och sammanställt skriften »Rekommenderade läkemedel för barn 2013–2014« [3]. Syftet är att ge förskrivare stöd för att uppnå en god, säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling till denna patientgrupp. Upplagan är den tredje i ordningen. Den första gavs ut 2006, och innehållet har sedan dess utökats och bearbetats för att vara till så stor praktisk nytta som möjligt. Materialet finns i två versioner – en komprimerad med en kortfattad förteckning över rekommendationerna, och en fullständig innehållande bakgrundsmaterial, motiveringar till läkemedelsvalen samt referenser. 

»Rekommenderade läkemedel för barn 2013–2014« är avsedd att användas främst ur ett öppenvårdsperspektiv och gäller i första hand behandling av vanliga barnåkommor. Den ger rekommendationer kring förstahandsval men tar även upp läkemedelsbehandling längre ned i terapitrappan. Målgruppen är samtliga barnläkare, allmänläkare och distriktssköterskor inom landstingen. Förteckningen är också avsedd för användning inom specialistvården när förskrivaren ordinerar läkemedel utanför sitt specialistområde. Mycket stor omsorg har lagts på att göra rekommendationerna så handfasta och praktiskt användbara som möjligt. Exempelvis ges rekommendationer inte enbart om preparatval, utan också beträffande dosering och behandlingstid i de fall Fass-texterna är otillräckliga. Viktiga överväganden och praktiska tips har också lagts till inom relevanta områden. Rekommendationen tar inte upp läkemedelsbehandling i mer komplicerade fall eller val av läkemedel som i huvudsak eller uteslutande används inom vissa specialiteter, såsom cancer- och diabetesläkemedel.

Valet av läkemedel har gjorts med utgångspunkt i rådande evidens och bygger på noggrann genomgång av vetenskapliga datakällor. Av säkerhetsskäl ska de läkemedel som rekommenderas ha varit tillgängliga på den svenska marknaden i minst två år, såvida inte särskilda skäl föreligger. Arbetet har inletts med att läkemedelskommitténs expertgrupp i pediatrik tagit fram ett förslag, som sedan granskas av flera expertgrupper inom pediatrik och farmakologi inom samtliga landsting i Uppsala–Örebroregionen för att slutligen godkännas av läkemedelskommittén. Skriften revideras vartannat år, men kan vid behov uppdateras dessförinnan; i så fall görs ändringar endast i den digitala versionen. 

»Rekommenderade läkemedel för barn 2013–2014« finns tillgänglig på exempelvis webbplatsen för läkemedelskommittén i Landstinget i Uppsala län [3]. Där finns också bakgrundsmaterial, motiveringar och referenser.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.