Äggdonation är nu mer intressant än njurdonation. Man har i Region Skåne höjt ersättningen till 11 000 kronor vid äggdonation. Vad är det som ersätts? Som specialist på njurdonationer kan man konstatera att en njurdonator blir av med ett oersättligt organ. Donatorn lever vidare med en njure. Den ekonomiska ersättningen till njurdonatorn är kompensation för inkomstbortfall under utredning, vårdtid och konvalescens. En njurdonation är en gåva.

Det tråkiga i systemet är att bedömning av inkomstbortfall och andra utlägg i samband med donationsprocessen görs av olika handläggare och att betalning inte sker från centralt håll utan delas mellan landsting och Försäkringskassa. Det finns ingen myndighet som åtar sig att det blir en enhetlig och snabb ersättning.

I en nyligen gjord studie på 692 njurdonatorer (Niclas Kvarnström, i manuskript) från Göteborg visade det sig att 9 procent aldrig fått någon kompensation och 14 procent enbart delvis, och att 17 procent tyckte att det tog för lång tid innan pengarna betalades ut. I dag finns både studerande och arbetslösa med små marginaler som donerar. Både Svensk transplantationsförening, Svensk njurmedicinsk förening och Njursjukas förening har uppvaktat regeringen utan att få något gensvar. 

I Sverige njurtransplanteras ca 400 personer per år, och 160 får organ från levande givare. Det är ingen direkt kö, utan operationerna görs när utredningen är klar både för mottagaren och givaren och dessa blivit godkända. Det sker som en planerad operation, i regel med ett par veckors framförhållning.

Ska vi ge donatorerna en liten ersättning på 11 000 kr, liksom äggdonatorerna, för rehabilitering och i väntan på byråkratin för utbetalning av inkomstbortfallet? Är det etiskt försvarbart? Är det dags för sjukvårdsministern att ta tag i denna fråga?

Det är svårt att svara på om antalet levande givare skulle öka. Donationsviljan är stor, och vi har i Sverige fram till i dag fler levande njurgivare än avlidna (där båda njurarna används), men vi skulle visa ett tack från sjukvården – och det är hög tid för detta.