I Läkartidningen har Göran Falck (34–35/2013, sidorna 1448-9) och P-G Larsson (48/2013, sidan 2183) debatterat orsaken till ökad förskrivning av azitromycin. Sexuellt överförd infektion (STI) med Mycoplasma genitalium har angetts som möjlig orsak, liksom infektion med TWAR. 

Försäljningen av den relevanta (vid Mycoplasma genitalium) förpackningen (250 mg x 6 tabletter) har sedan 2010 visat en drygt 50-procentig ökning: från cirka 0,3 recept per 1 000 innevånare till 0,45 recept per 1 000 invånare. Smittskyddsinstitutet följer antibiotikaförskrivningen i öppenvården, bl a med kvartalsvisa sammanställningar av försäljningen i Sverige [1]. I avsaknad av diagnos–receptkopplade data kan man emellertid inte dra några säkra slutsatser beträffande orsak till förskrivningen. På lokal nivå finns i vissa landsting system uppbyggda för att kunna extrahera dessa data. Vidare är »Infektionsverktyget« [2] under uppbyggnad och implementering, varvid ett brett införande i öppenvården kommer att ge oss ett bättre underlag för vidare analys.

Inom ramen för patientsäkerhetssatsningen 2013 uppdrog regeringen åt Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket att genom expertmöten ta fram nya behandlingsrekommendationer för infektioner inom öppenvården. Just bakteriellt orsakade sexuellt överförda infektioner kommer att avhandlas under 2014. Syftet med dessa behandlingsrekommendationer är att göra aktuell kunskap och evidens så lättillgänglig som möjligt för att ge behandlande läkare ett stöd i handläggningen av infektioner i öppenvården.