Fyrverkerier är festliga men kan också orsaka allvarliga olyckor. Olyckorna beror oftast på fel­aktigt handhavande och mera sällan på produktfel.

I dag finns ett EU-direktiv som reglerar vilka krav en fyrverkeripjäs ska uppfylla. Dessutom finns Europastandarder som specificerar hur en pjäs kan vara uppbyggd. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som reglerar vilka fyrverkerier som får användas. 

Fyrverkerier kan delas in i två kategorier beroende på användningsområde: de som får användas endast av professionella (personer med specialistkunskap) och de som får användas av allmänheten. För professionella finns ingen begränsning utan det är deras kunskaper om fyrverkerier som avgör vad de får använda. Däremot finns det en detaljerad reglering av vilka fyrverkerier som får säljas till och användas av allmänheten. 

Fyrverkerier som säljs till allmän­heten får inte kunna orsaka allvarliga skador vare sig vid korrekt användning eller vid felaktigt handhavande. Fyrverkerier finns i många typer, och ra­keter är bara en av dem (Figur 1).

Vid en olycka nyåret 2011–2012 träffades en 13-årig pojke av en raket, vilket ledde till att han fick livshotande ska­dor. Pojken överlevde olyckan, men hans vänstra ben måste amputeras. Olyckan rapporterades i Läkartidningen 51–52/2012 (sidorna 2332-3).

Utredningen kunde inte identifiera vilken typ av raket som hade använts. Den allmänna uppfattningen bland nationella och internationella experter var att en raket avsedd för allmänheten inte kunde ha orsakat så allvarliga skador. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslöt därför att genomföra en studie om skadepotential hos de raketer som finns tillgängliga för allmänheten på den svenska marknaden. Studien genomfördes under hösten 2012 och tidigt våren 2013. Utvalda raketer testades mot mål av aluminium, tvålblock och grislår.

Resultatet var häpnadsväckande. Raketer med mer än 90 gram pyrotekniska satser är betydligt farligare än vad som tidigare varit känt. Studien visade att sådana raketer kan tränga in i mäns­­­klig vävnad och med efterföljande explosion åstadkomma dödliga skador. Figur 2–4 visar hur raketskjutningen mot grislår gick till, några sekvenser från höghastighetsvideo samt skador på grislåret. Filmen finns nu utlagd på YouTube: http://youtu.be/NWCF74DAQag

Resultatet av studien visar att sådana raketer inte bör tillåtas för allmänheten. Allmänhetens tillgång till stora raketer kommer därför att förbjudas.

När det stod klart vilken stor fara ­­som är förknippad med stora raketer bestämde sig Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att ändra reglerna om vilka raketer som får säljas till allmänheten. Raketer med mer än 75 gram pyrotekniska satser kommer inte att få säljas till eller användas av allmänheten. 

Redan i februari 2013 gick vi ut med information till hela fyrverkeribran­schen om det kommande förbudet mot stora raketer för att förhindra att stora raketer importeras innan de nya reglerna hinner träda i kraft. De nya reglerna är nu klara och träder i kraft från och med den 15 april 2014.

På webbplatsen »Din säkerhet« http://www.dinsakerhet.se/Farliga-amnen/Fyrverkerier/ finns många goda råd till allmänheten om hur fyrverkerier kan användas säkert. 

De viktigaste råden är:

  • Köp inte stora raketer. Det finns andra fyrverkerier, till exempel fyrverkeritårta, som är betydligt enklare och säkrare att använda och som har finare effekter.
  • Låt aldrig personer under 18 år hantera fyrverkerier.
  • Lär dig använda de pjäser du köpt ­genom att läsa bruksanvisningen 
  • och iaktta det säkerhetsavstånd som anges i bruksanvisningen – i regel 25 meter för större pjäser.
  • Raketer ska avfyras från en stadig ­avfyrningsanordning, till exempel en ramp av en stege (Figur 1).

Studien om skadepotential hos raketer har genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Totalförsvarets forsknings­institut i Grindsjön. Shulin Nie och ­Mikael Ekeberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Reine Adolfsson och Patrik Krumlinde från Totalförsvarets forskningsinstitut har utfört försöken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riktar ett stort tack till Carl ­Johan Tiderius och medför­fattare för deras initiativ att uppmärksamma oss på olyckan samt Carl ­Johan Tiderius stora engagemang i utredningen. In­satserna ökar förutsättningarna för ett säkrare nyårsfirande.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.