Clas Sjöberg redogör i en debattartikel i Läkartidningen 46/2013 (sidan 2066) för ett antal fall av rattfylleri där de inblandade tagit zolpidem, i några fall i kombination med andra substanser som påverkar CNS. Clas Sjöberg pekar på vikten av att inte slentrianmässigt skriva ut zolpidem, en uppmaning som förstås också gäller andra sömnläkemedel.

Produktinformationen för zolpidem innehåller en rekommendation om att försäkra sig om 7–8 timmars ostörd sömn efter intag av läkemedlet och information om hur biverkningar såsom amnesi och somnambulism ska minimeras. I produktinformationen avråder man också från samtidig användning av alkohol och andra CNS-aktiva substanser. Trots det så är det uppenbart utifrån de övriga frågor som ställs i debattartikeln att värdet av omsorgsfull information i samband med förskrivning inte nog kan betonas. Fallen illustrerar också betydelsen av att de rekommendationer som ges i produktinformationen följs.  

Då det gäller zolpidem kan tilläggas att de europeiska läkemedelsmyndigheterna gemensamt nu genomför en förnyad granskning av nytta och risker med zolpidem. Särskilt diskuteras om lägre doser kan minska risken för nedsatt koncentrations- och körförmåga dagen efter intag och om en dosminskning ska övervägas för vissa patienter. Utredningen beräknas vara klar i början av nästa år. För ytterligare information hänvisas till Läkemedelsverkets och EMA:s webbsidor [1, 2 ].