Den vanligaste malariaprofylaxmedicinen vid kortvarig vistelse i malariaområde är Malarone från GlaxoSmithKline. Den består av två gamla malariamediciner, atovakvon och proguanil, sammanslagna. Den saluförs i paket om 12 tabletter till en kostnad av 342 kr. Enligt företagets bruksanvisning ska profylaxbehandling med 1 tablett dagligen inledas dagen före avresa och avslutas sju dagar efter hemkomst från malariaområde. Det innebär att man kan vara fyra dagar i malariaområde på en ask.

För att täcka den vanligare vistelsetiden en vecka krävs alltså 15 tabletter, vilket innebär att patienten måste köpa två askar om inalles 24 tabletter. Det inadekvata med detta påpekades redan 2004 av Referensgruppen för malaria, men hittills utan reaktion från Glaxo. Paketeringen om 12 tabletter, ursprungligen gjord för behandling av klinisk malaria, får därför antas bibehållas för att därigenom sälja mer tabletter av denna – trots att den består av två gamla preparat utan patentskydd – mycket dyra medicin. 

Försäljningen av Malarone gynnas också av att den icke priskänsliga delen av konsumenterna, dvs de där uppdragsgivaren (biståndsmyndigheter/organisationer etc) betalar profylaxen, ofta använder Malarone även vid långtidsprofylax. Den föregivna anledningen är en hög biverkningsfrekvens av det normala och billigare medlet för långtidsprofylax, Lariam (meflokin). Kostnaden för Malarone-profylax under ett år är drygt 12 000 kr jämfört med ca 1 800 kr för Lariam. Hos enskilda som betalar sin profylax själva (i stor utsträckning människor på återbesök i sina malariaendemiska hemländer) är biverkningsfrekvensen (i första hand sömnsvårigheter/mardrömmar) av Lariam betydligt lägre, enligt min långa erfarenhet. Svårt att förklara varför, men kanske hemvändande afrikaner oftare sover dåligt/har mardrömmar och därför inte uppfattar detta som en biverkan?

I den mån Glaxo inte vill saluföra en paketering om 15 tabletter finns ett billigare och ändå säkert alternativ för malariaprofylax med Malarone för en veckas vistelse baserat på 12 tabletter som också har referensgruppens stöd. Det är att börja profylaxbehandlingen först ankomstdagen och fortsätta blott 5 dagar efter hemkomsten. Då förslår 12 tabletter för en veckas vistelse i malariaområde, och Glaxo snuvas på den kostsamma överförskriving som deras nuvarande rekommendation innebär för många resande.