NatiOn är Sveriges första och hittills enda nationella forskarskola med inriktning mot klinisk cancerforskning. Skolan startades av Karolinska institutet och Uppsala universitet mot bakgrund av den negativa trenden med minskat utrymme för forskning i sjukvården. Idén med NatiOn är att underlätta för kliniska cancerforskare genom att erbjuda ett specialanpassat och sammanhållet kursutbud.

För oss kursdeltagare innebär NatiOn en angelägen utbildning som bidrar till de egna projektens utveckling samtidigt som vi knyter viktiga kontakter. Majoriteten av de kurser vi läser är unika för NatiOn, och samtliga kurser relaterar till cancerforskning. Ofta arbetar vi med de egna projekten inom ramen för kurserna, vilket lett till att flera av deltagarna kunnat utveckla sina forskningsplaner. De enskilda kurserna får höga utvärderingspoäng, i snitt över 8 på en 10-gradig skala. Vi som är kursrepresentanter deltar regelbundet i styrgruppsmöten där resultaten av kursutvärderingarna diskuteras och förbättringsförslag ges. Deltagarna får på så vis vara med och påverka forskarutbildningen.

Flera specialiteter är representerade, och variationen mellan deltagarnas forskningsprojekt är stor – från experimentella studier till direkt kliniska projekt. Mellan varje kurstillfälle organiseras »journal clubs«, där vi med hjälp av erfarna forskare analyserar artiklar från deltagarnas respektive intresseområden. Mångfalden är värdefull eftersom den ger överblick av forskningsfältet samt kunskap om möjliga tillvägagångssätt och metoder.

Att fler doktorander fortsätter sin forskningskarriär efter disputation är en förutsättning för att stärka forskningens kvalitet. Kontaktnätet som vi får genom forskarskolan ger förutsättningar för nya samarbeten och post doc-vistelser inom andra forskargrupper. Vi erbjuds stipendier för aktivt deltagande vid internationella konferenser eller praktik på forskningsinstitutioner utomlands, vilket ytterligare underlättar möjligheten till fortsatt forskning.

En analys av klinisk forskarutbildning vid Karolinska institutet 2011 visar att forskarskolor kan kompensera för flera av de svårigheter som möter den kliniska doktoranden [1]. Från klinikens sida måste det dock ges schemamässiga och ekonomiska förutsättningar för deltagande. Till skillnad från oss som fått möjligheten att gå NatiOn har många andra kliniska doktorander svårt att få tid avsatt för en sammanhållen utbildning, och forskarskolor som inte kan erbjuda lönekompensation har få sökande. Ett bidragande problem som borde kunna lösas är bristen på samordning av forskar- och ST-utbildning vid universitetskliniker. Tidsåtgången för den dubbla utbildningen är i dagens läge orimligt lång, och många kurser överlappar.

Forskarskolor är ett steg i rätt riktning, men därutöver måste förutsättningarna för den kliniska forskningen förbättras. Dagens cancervård är i hög grad beroende av avancerade kunskaper från forskningsfältet. En gedigen forskarutbildning skapar kompetenta kliniska cancerforskare med kapacitet att utvärdera den egna verksamheten och bedöma värdet av nya forskningsresultat. Utan den kompetensen riskerar den svenska cancervården att halka efter. Forskarutbildningen bör därför betraktas som en viktig investering för framtiden och en naturlig del av den moderna cancervården.