»New public management representerar en logik som är främmande för sjukvårdens inre arbete«, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet (SLS) i SvD [1]. Ordföranden i etikdelegationen, Ingemar Engström, efterlyser i Läkartidningen  (LT 3–4/2014, sidorna 68-9) idéer och förslag till ett mer fullödigt policydokument som SLS arbetar med [2]. Här är mitt bidrag.

1

Inrätta SPER, Svensk professionell etisk revision (jfr SPUR), med besök av kloka kollegor utan bindningar till den granskade enheten. Revisorerna tittar på hur kliniken fungerar vad gäller prioriteringar, avvikelser och hur ansvarsärenden och lex Maria-fall tas upp. Finns solidarisk kollegial uppbackning vid jourer? Är chefen delaktig när etiken sätts på prov? Stöttas yngre läkare i svåra beslut? Är klimatet tillåtande, samarbetar man med andra eller finns bara det egna reviret? Intervjuer sker med olika medarbetare, full insyn i journaler ges och enklare enkäter utgör underlag. Resultaten kan till del göras offentliga, men »inspektionerna« behöver inte göras så ofta. Bara vetskapen om att kliniken/vårdcentralen kommer att värderas ur etiskt perspektiv i kollegialt förtroende höjer standarden. 

2

Skapa en formell högtid där den blivande läkaren får svära trohet till läkareden och komma in i den kollegiala gemenskapen. Det blir också en naturlig väg att tidigt fånga upp studenter för medlemskap i Läkarförbundet och SLS. Under hela utbildningen förbereds detta med frekvent avsatt tid för etiska frågor. Högtidens utformning kan diskuteras, men uppvakta redan nu universiteten och kräv en radikalt bättre och mer omfattande etikundervisning, där etiska yrkesregler och professionella grundprinciper står i centrum.

3

Utveckla Magnus Linds förslag i Zarembas bok [3], att varje specialitet ska ha en utvärderingsgrupp där också de subjektiva bedömningarna (de kvalitativa) ges stor tyngd vid sidan av hårda data. Hur formalisera sammankomsterna? En ledande grupp från SLS, som styr diskussionen, behövs nog i de glödheta spörsmål som kommer upp. Gör ett pilotprojekt för att värdera möjligheter och svårigheter.

4

Ange tillsammans med Läkarförbundet ett datum för när all ekonomisk ersättning kopplad till kvalitetsregister ska vara borta. Därefter levererar inte föreningarnas medlemmar uppgifter till registren. Det finns inte evidens för nyttan av målrelaterad ersättning [4, 5]. Tvärtom kan den skada! Ändå införs den överallt. Värst är kopplingen till kvalitetsregister. Riksrevisionen har funnit att registren föga fyllt sin uppgift att bidra till lokalt förbättringsarbete [6] utan glidit över till att bli styrinstrument. Således Sveriges Kommuners och landstings (SKL) och statens bas för att kontrollera professionen ad modum NPM, detta in i detalj, i patient–läkarrelationen! Mitt förslag om hotande bojkott fick spontan storapplåd på riksstämman! Så det är dags för Läkarförbundet att byta ut filttofflorna mot spikskor!

5

Kräv samtidigt att de nationella kvalitetsregistren återförs till professionen. I dag kontrollerar SKL/landsting/kommuner och departement styr- och beslutsgrupp för nationella kvalitetsregister [7]. Förbundet är förvisat till en referensgrupp utan beslutsfunktion. § 4 i Läkarförbundets etiska regler [8] säger att »läkaren efter bästa förmåga och med omdöme ska bidra till den vetenskapliga utvecklingen«. Det är gott omdöme att inte längre låta den administrativa och politiska makten kontrollera läkarnas ägodelar!

Skriv ett öppet brev till Stefan Löfven på DN Debatt eller uppvakta honom. Han är den enda toppolitiker som sagt att hans parti ska avskaffa NPM [9]. Men vad menar han med utfästelsen att »en ny styrning som utgår från de välfärdsprofessionellas kompetens och yrkesetik« ska införas? Hur ska ersättningsmodellen i sjukvården se ut om det blir regeringsskifte? Jag tror att det är värdefullt för diskussionen i hans parti att upprätta en dialog, och det är värdefullt för oss läkare att fundera på vilka konkreta alternativ till NPM som finns

7

Gör ett studiebesök i Skottland, som avskaffade NPM för tio år sedan [10, 11]. Redovisa erfarenheterna snarast så att diskussionen i Läkartidningen och i SLS blir intensiv och besjälad! Det behövs för att bryta det förlamande grepp som NPM har över sjukvårdsorganisationen och mentalt i den politiskt administrativa överbyggnaden.