De klinikvisa SPUR-inspektionerna kommer inte att försvinna när landstinget i Västmanland ska låta genomföra en samordnad inspektion av all sin ST-utbildning. Svensk reumatologisk förening (SRF) kan känna sig helt lugn vad gäller detta. Alla kliniker ska SPUR-inspekteras med inspektörer utsedda av berörda specialitetsföreningar. Inspektionerna omfattar både landstingsägda och privata vårdgivare och gäller allt från kärlkirurgi till vårdcentraler.

SPUR-inspektionerna ska genomföras under våren och tidig höst 2014. Undantagna är bara de ST-kliniker som nyligen blivit SPUR-inspekterade. Därtill kan någon mindre klinik vars specialitetsförening inte bedriver någon SPUR-verksamhet undantas.   

Som komplement ska Lipus också genomföra en övergripande utvärdering av hur landstinget styr och organiserar sin ST-utbildning. Den utvärderingen rör bland annat landstingets instruktioner, val av studierektorsorganisation, studierektorernas uppdragsbeskrivning, uppföljnings- och finansieringsmodell för ST med mera. En sådan utvärdering har aldrig tidigare gjorts, och vår gemensamma förhoppning är att den ska leda till att de enskilda klinikernas förutsättningar för att bedriva en högkvalitativ ST-utbildning förbättras. 

I början av februari inledde vi arbetet med att kontakta alla SPUR-samordnare och bemanna inspektionerna. Att våra kontakter med SRF dröjt någon vecka förklaras av att vi helt enkelt måste ge oss på de svårare bemanningsproblemen först. SRF har god ordning på sin SPUR-verksamhet och i Västmanland berör deras inspektion endast en ST-läkare. Vi hoppas naturligtvis att SRF vill vara med och delta med sina inspektörer. 

Ett framgångsrikt samarbete mellan Lipus och alla föreningar kommer att få stor betydelse för professionens framtida roll i ST-systemet, och för alla de specialistutbildningar som hittills aldrig blivit granskade. Vi måste komma ihåg attbara omkring 20 procent av den svenska ST-utbildningen SPUR-inspekteras i dag.

Att utlova inspektion av alla ST-utbildningar i ett helt landsting till ett bestämt pris är en stor utmaning för SPUR. I de förberedande diskussioner med berörda föreningar, bland annat reumatologi, har olika lösningar diskuterats och vi har fått en ganska klar bild av hur det hela ska lösas. 

Några föreningar kommer att inleda ett inbördes samarbete, medan de flesta vill och har möjlighet att inspektera på egen hand. Ett föreningssamarbete har känts naturligt där det bedrivs många utbildningar på samma klinik. En del ST-utbildningar har vanligtvis bara 1–3 ST-läkare. Vi vill betona att det aldrig ställts krav från Lipus att föreningarna ska inleda ett samarbete, föreningarna har alltid haft sista ordet. SRF meddelade redan i december 2013 att man tänker fortsätta att inspektera på egen hand, vilket Lipus naturligtvis respekterar.

På Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte hösten 2013 togs frågan om inspektionen i Västmanland upp för diskussion första gången. Nästa gång representantskapet tar upp SPUR:s landstingsinspektioner blir 18 mars 2014. Vi fortsätter också att publicera ett nyhetsbrev om vad som händer i SPUR-verksamheten.

Läs mer:
Övergripande SPUR-inspektion utan SPUR-inspektörer?