Det förekommer att landsting tillåter tv-bolag att genomföra filminspelningar på sjukhus. Den omdebatterade dokumentärserien »Sjukhuset« (TV3), som senast spelades in på Akademiska sjukhuset i Uppsala, är ett sådant exempel. Syftet med denna dokumentärserie var enligt avtalet mellan Akademiska sjukhuset och produktionsbolaget Titan Television AB i första hand att skildra verksamheten på sjukhuset med fokus på personalens vardagliga arbete.

Vårdpersonalens vardagliga arbete består i att ge medicinsk vård och behandling till patienter. För att kunna skildra personalens verksamhet är det således oundvikligt att ett tv-team även kommer i kontakt med och filmar patienter. Sådana filminspelningar får dock inte medföra att patientens personliga integritet kränks. En person ska med förtroende kunna vända sig till hälso- och sjukvården i förvissning om att integritetskänsliga uppgifter om honom eller henne inte kommer till andras kännedom.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska landstingen erbjuda patienter en god vård. Detta innebär bland annat att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Lagstiftarens avsikt med kravet på god vård är att understryka vikten av en medmänsklig och förstående inriktning av hälso- och sjukvården samt att betona att en patient alltid har rätt till okränkt värdighet och integritet när han eller hon erhåller vård.

I syfte att tillförsäkra patienten ett starkt skydd för den personliga integriteten har lagstiftaren konstruerat regler om sekretess inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdssekretessen, som regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), innebär att en uppgift om en patient får lämnas till utomstående endast om det i det enskilda fallet kan konstateras att varken patienten eller någon närstående till honom eller henne lider men av att uppgiften röjs.

Lagstiftaren har även skapat regler som möjliggör att patientuppgifter som omfattas av sekretess får lämnas ut. En av dessa regler innebär att om patienten samtycker till att uppgifter om honom eller henne lämnas ut får det ske, trots sekretess. Patientens rätt att förfoga över sitt sekretesskydd stämmer väl överens med det som anges i hälso- och sjukvårdslagen, nämligen att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Beträffande filminspelningar på landstingsdrivna sjukhus har Justitieombudsmannen (JO) bland annat uttalat att det måste ankomma på vårdpersonalen att lämna fullgod information till berörda patienter så att dessa kan utöva sin rätt att själva bestämma om de vill efterge sitt sekretesskydd eller inte. Vidare har JO yttrat att det också måste åligga personalen att noga kontrollera att alla som filmas och som omfattas av sekretessen dessförinnan lämnat sitt samtycke samt att samtycket inhämtats på sådant sätt att det inte råder något tvivel om att personen i fråga är fullt medveten om vad samtycket innebär.

En patient som befinner sig på ett sjukhus kan på grund av medvetslöshet, förvirring, utmattning eller svår smärtpåverkan vara okontaktbar. Därmed föreligger ett faktiskt hinder för att informera honom eller henne. Ett annat hinder kan vara att patienten på grund av exempelvis stress eller medicinering har begränsad förmåga att ta emot, förstå och tillgodogöra sig informationen. Vad gäller dessa patienter är det inte möjligt för vårdpersonalen att uppfylla JO:s krav på att lämna fullgod information om vad det innebär att samtycka till att medverka i en tv-inspelning. Mot denna bakgrund kan det starkt ifrågasättas att landsting väljer att låta produktionsbolag skildra verksamheter där svårt sjuka eller allvarligt skadade patienter erhåller vård, exempelvis sådan verksamhet som bedrivs vid akutmottagningar. 

Men även om patienten kan informeras om vad det innebär att medverka i en dokumentärserie som »Sjukhuset« finns det anledning att överväga lämpligheten av att en patient möts av vårdpersonal som, för att uppfylla sina skyldigheter, informerar om att det pågår en tv-inspelning, syftet med inspelningen, hur inspelningen kommer att genomföras, vad det inspelade materialet kan komma att användas till, att det inte föreligger någon skyldighet för patienten att medverka i filminspelningen samt sekretessregler med mera.

I samband med denna information åligger det vårdpersonalen att även inhämta patientens samtycke samt kontrollera att han eller hon har förstått vad det innebär att efterge sitt sekretesskydd i detta avseende. Vårdpersonalens åtgärd att informera om och inhämta samtycke till tv-teamets närvaro och filmning kan sannolikt i många situationer behöva vidtas i samband med pågående undersökning eller behandling av patienten ifråga.

Ett landsting som vill försäkra sig om att uppfylla kraven på att ge patienten en god vård, och att tillförsäkra patienten ett starkt skydd för den personliga integriteten, borde analysera lämpligheten av att ingå avtal med produktionsbolag om filminspelningar på sjukhus. Detta för att bibehålla såväl enskilda patienters som allmänhetens tillit till och förtroende för vården. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.