Foto: Colourbox

Lipus (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården) har slutit avtal med Västmanlands läns landsting om SPUR-inspektion av samtliga sjukhuskliniker och vårdcentraler. Avtalet omfattar även utvärdering av ST-utbildningen på systemnivå (det vill säga hur landstinget styr, följer upp och organiserar sin utbildning av nya specialistläkare).

Inspektion av ST-utbildningen på systemnivå skulle kunna vara en positiv nyhet, där även till exempel bemanningsfrågor skulle kunna tas upp. Men denna övergripande typ av inspektion kan inte på något sätt ersätta den enskilda klinikens SPUR på det sätt som den hittills bedrivits. De ursprungliga SPUR-inspektionernas mål har varit att utveckla och förbättra kvaliteten på ST-utbildningen vid varje klinik, och att sträva efter att ST-utbildningen ska hålla lika hög kvalitet i hela landet. Den så kallade SPUR-effekten har visat att bara själva förberedelserna inför inspektionen har lyft kvaliteten!  Denna typ av specialitetsdrivna inspektioner måste fortgå om man vill värna om ST-utbildningens innehåll och kvalitet.

Med den nya typen av inspektioner kan landstingen luras att tro att man får samma utfall till en lägre kostnad, men vi menar att man riskerar att tappa bort enskilda specialiteters problem och utvecklingsmöjligheter. Varken Svensk reumatologisk förening (SRF) eller dess SPUR-inspektörer är tillfrågade om att delta i inspektion av Västmanlands läns landsting. Konceptet med övergripande SPUR-inspektion saknar fullständigt förankring inom specialitetsföreningarna. Hur tänker Lipus utföra inspektionen? Och med vilka inspektörer?

Inom svensk reumatologi har vi sedan 2005 regelbundna SPUR-inspektioner cirka vart femte år av alla reumatologenheter som utbildar specialister. Minst två reumatologspecialister utför inspektionen, där vi eftersträvar att använda specialister som kompletterar varandra avseende arbetsplats (universitetssjukhus/länssjukhus), akademisk utbildning (forskarutbildad, minst medicine doktor/icke forskarutbildad) och kön (man/kvinna).

Vårt arbetssätt har bidragit till värdefulla förbättringsförslag för de inspekterade enheterna. Kostnaden för den enskilda kliniken har inte heller varit orimlig.

SRF kommer inte att sänka ambitionsnivån vad gäller SPUR-inspektioner utan kommer att genomföra dessa i enlighet med den modell vi litar på och som reumatologenheterna önskar.

Vi förväntar oss ett förtydligande från Lipus – vem ska utföra SPUR-inspektionen, på vilket sätt och med vilken noggrannhet och professionalism? Vilket syfte har dessa inspektioner för de enskilda specialiteterna och klinikerna? Hur tänker Lipus när de skriver avtal med ett helt landsting utan att informera om och diskutera förutsättningarna för inspektionerna med specialitetsföreningarna?

Lipus replikerar:
Alla kliniker ska inspekteras