Läkarförbundets etik- och ansvarsråd går på samma linje som Vårdförbundet och avfärdar barnmorskan Ellinor Grimmarks anspråk på samvetsfrihet enligt Europarådets resolution 1763 efter att hon nekats jobb vid tre olika kliniker.

Fackförbunden bör lyssna till sina medlemmar, inte avfärda dem, men tyvärr tycks orken över lag vara väldigt liten i samhället när det gäller att hantera etiska överväganden. Hellre än att göra sig mödan fogar man sig efter en konsensuskultur, vilket på sikt är förödande och utarmar samhället på etisk skärpa och känslighet.

Direkt stötande är det när Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, i en intervju i Läkartidningen [1] inte tar Ellinor Grimmark på allvar utan misstänkliggör hennes motiv. Han talar om att »hävda sin egen åsikt gentemot patienterna« och antyder att hon, i maskopi med »abortmotståndarna«, är ute efter att underminera den svenska abortlagstiftningen.

Enligt svensk lag får abort utföras under vissa reglerade förutsättningar. Lagen talar inte om »rätten till abort«, vilket är det mantra som gång på gång upprepas som om det skulle släcka ut alla andra etiska aspekter. Rätten till liv är en grundläggande mänsklig rättighet, men abort är inte en rättighet i samma bemärkelse, den distinktionen borde vara självklar inom den medicinska etiken. Abort är en fråga om liv och död, och att inte medverka till dödande av vare sig gamla, sjuka eller ofödda bör självklart omfattas av samvetsfriheten, det har egentligen inget med »religiösa skäl« att göra.

Arbetsgivaren vill inte ta i den etiska frågan och gömmer sig bakom att hävda att arbetets organisation inte tillåter att man har barnmorskor som inte medverkar vid abort. Men vi har brist på barnmorskor i Sverige och det skulle självklart gå alldeles utmärkt att organisera arbetet så att även barnmorskor som inte medverkar vid abort rationellt kan användas i verksamheten om bara viljan fanns.

Fosterdiagnostik införs nu i Sverige, också detta många gånger utan att frågan om människovärde, och implikationer för synen på handikappade belyses särskilt mycket. I Gävleborg erfar jag att man införde så kallade KUB-test år 2009 genom beslut på tjänstemannanivå, utan att ärendet ens var uppe till diskussion i landstingsfullmäktige.

Att värna om samvetsfrihet och låta fler värderingar finnas i vårdyrkena istället för en påtvingad konsensuskultur blir på ett sätt svårare, men medför å andra sidan en vitalisering och ökad medvetenhet och vana att hantera etiska frågor.

Samvetsfriheten stannar inte vid aborter. Går vi samma utveckling till mötes som till exempel Belgien och Holland blir det snart en fråga om att ställas inför kravet att döda även födda. Morgondagens frågor kräver att vi är rustade med skärpta samveten och inövade i att föra etiska resonemang.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Läs repliken:
Samvetsklausul i vården drabbar patienterna