Foto: Colourbox

Lovisa Högberg och Matz Larsson påstår i LT (Läkartidningen 12–13/2014, sidan 538) att e-cigaretter är ett dåligt alternativ till att sluta röka. Problemet är att man redan i påståendet har förutsatt att alla cigarettrökare kan, eller vill, sluta. Verkligheten ser inte ut så. Endast några få procent av dagens rökare lyckas sluta varje år, och även bland dem som prövar nikotinläkemedel misslyckas 9 av 10 [1].

E-cigaretter är inte bevisat ofarliga, men de är med all sannolikhet 99 procent mindre farliga än vanliga cigaretter. De kan innehålla ämnen som aldehyder, metaller och tobaksspecifika nitrosaminer, men i extremt låga koncentrationer. Det handlar om hundratals gånger lägre doser än i vanliga cigaretter [2]. Det behövs mer forskning på området, men enligt min mening finns redan tillräckligt med evidens för att påstå att e-cigaretter är bättre än att fortsätta röka.

Världshälsorganisationen (WHO), den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien har alla spekulerat kring e-cigaretters hälsoeffekter [3, 4]. Lovisa Högberg och Matz Larsson efterfrågar forskning på området. De ignorerar helt de resultat som redan finns, samtidigt som de subjektivt, och enligt min mening vilseledande, beskriver potentiella och teoretiska risker med e-cigaretter. När man närmare granskar den evidens mot e-cigaretter som ofta framförs handlar det om små studier eller fallrapporter som är flera år gamla, och om tveksamma epidemiologiska studier, i huvudsak enkätundersökningar.

De rapporter som Lovisa Högberg och Matz Larsson hänvisar till saknar till exempel de senaste årens forskning. De innehåller även en hel del felaktiga antaganden och påståenden. Som exempel kan nämnas det ständigt citerade påståendet att 50–60 mg nikotin per os skulle vara en dödlig dos för en vuxen. Det fins överväldigande data som talar för att den letala dosen för en vuxen människa ligger över 500 mg [5].

Att förbjuda eller reglera e-cigaretter för hårt är som att förbjuda elbilar på grund av att de inte är bevisat ofarliga medan man tillåter att bensinbilar utan katalysatorer spyr ut giftiga avgaser i vår miljö. Det finns över 7 miljoner e-cigarettanvändare i Europa, marknaden utvecklas i snabb takt och är till stor del självreglerande. I dag har de flesta produkterna på marknaden barnsäkerhetsspärr och varningstext, och många e-juicer produceras inom EU med ingredienser av samma höga kvalitet som i nikotinläkemedel.

Det kan dock finnas undantag och därför behövs en myndighet som reglerar marknaden. Däremot är inte Läkemedelsverket rätt myndighet för att reglera e-cigaretter.  E-cigaretter har en oerhörd potential att förbättra folkhälsan och spara tusentals liv. Det vore en katastrof om de regleras på ett sätt som innebär att de blir otillgängliga för dem som redan gått över till e-cigaretter och för dem som överväger ett byte. E-cigaretter bör, åtminstone tills mer forskning finns, klassas som konsumentprodukter, men regleras i likhet med tobaksprodukter vad gäller marknadsföring och användning.

Rökare vet att tobaksrökning är livsfarligt, men de fortsätter att röka för att de vill ha nikotin och de ritualer som förknippas med rökning [6]. E-cigaretter är den första produkt som på allvar kan konkurrera med rökning, något som nikotinläkemedel aldrig gjort. Vilka oönskade effekter e-cigaretter för med sig är okänt och fortfarande mestadels rena spekulationer, men vi vet att 12 000 personer dör varje år i Sverige till följd av rökning [7], och ytterligare cirka 20 dör i bränder som orsakats av sängrökning. De 20 dödsfallen på grund av sängrökning hade omedelbart kunnat förhindras om personerna använt e-cigaretter i stället.

Vi är nog alla överens om att det bästa är att sluta röka helt, men åsikterna går isär när det kommer till skadereducering. Många läkare tycker det är okej att snusa, och jag tror att det är flera med mig som tycker att det verkar rimligt att rekommendera e-cigaretter som ett alternativ till att fortsätta röka.

Det finns anledning att vara försiktig med e-cigaretter eftersom vi inte vet mycket om långtidseffekterna, men debatten är helt onyanserad och drivs mer av hat mot tobaksindustrin än av vetenskap. Femton ledande forskare inom området skrev före  omröstningen om det nya europeiska tobaksdirektivet ett brev till EU-kommissionen. I brevet säger man: »Sammanfattningsvis, elektroniska cigaretter har en mycket god säkerhetsprofil och är mer sannolikt en inkörsport bort från tobaksrök snarare än till tobaksrökning. Användare bör tillåtas att själva avgöra vilken produkt och dos som passar dem bäst snarare än att låta myndigheter bestämmea vad de får använda. Evidensbaserad och proportionerlig reglering bör tillämpas och alla intressenter bör involveras i regleringsprocessen.  Om e-cigaretter regleras klokt har de potentialen att få vanliga cigaretter att bli föråldrade och rädda miljoner människoliv runt om i världen. Överdriven reglering kommer istället att bidra till att upprätthålla nuvarande nivå av tobaksröksrelaterad sjukdom, död och sjukvårdskostnader« (författarens översättning) [8].

Som läkare behöver vi inte ta ställning för eller emot, men vi bör skaffa oss oberoende information om fördelar och nackdelar med E-cigaretter. I dag är debatten oerhört vinklad till e-cigaretternas nackdel.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Anlitad som medicinsk rådgivare för e-cigarettföretaget ecocig, men har inte tagit emot någon ekonomisk ersättning för detta uppdrag.

Läs repliken:
Nästan vad som helst är ett bra alternativ till att fortsätta röka