Det är inte en slump att resurserna till primärvården i Skåne har ökat med cirka 20 procent mellan 2002 och 2012. När jag tillträdde som ansvarig för primärvården i Skåne 2006 var Region Skåne den region/landsting som la minst resurser på primärvård i hela Sverige, räknat i relation till antalet invånare. Det tidigare styret hade inte bara prioriterat bort att utveckla primärvården, man var även inne på att skära ner genom att stänga välfungerande och populära vårdcentraler.

Ända sedan 2003, när jag engagerade mig i regionpolitiken i Skåne, har min bild varit tydlig att framtidens sjukvård till stor del kommer att ges på vårdcentraler och andra mottagningar som är nära medborgarna. Kunskapen och specialistvården måste ut från sjukhusen och ta större plats i öppenvården om vi ska kunna nå målen om god tillgänglighet samtidigt som vi hushåller med skattepengarna på ett klokt och smart sätt.

Perioden 2007–2010 tillförde vi ett par hundra miljoner kronor till primärvården i Region Skåne, och mellan 2011–2014 har vi tillfört 250 miljoner till. Dessa summor är utöver ordinarie uppräkningar för lön, prisutveckling och demografi. Satsningen på vårdcentralerna i Skåne kan således inte förklaras med att Skåne är en region i stället för ett landsting, som hänvisas till i en artikel i Läkartidningen (LT 14/2014, sidorna 598-600). Det är en i allra högsta grad medveten satsning från den politiska majoriteten, som Folkpartiet ingår i.

Hur har det då gått? Resurstillförseln har såklart inneburit att det är mer rimligt att bedriva en god vård på vårdcentralerna i Skåne. Delvis kan man se det på att vi numera ligger strax över rikssnittet vad det gäller resurser per invånare till primärvården, men vi ska nå högre. Men vi kan även se det på att antalet besök hos läkare, distriktssjuksköterskor och andra vårdmedarbetare på vårdcentralerna ökar kraftigt.

Vi kan också se det på att antalet sökande till ST-tjänsterna i allmänmedicin är fler än antalet tjänster, trots att vi kraftigt ökat dessa ST-tjänster. Det är alltså populärt att arbeta i primärvården i Skåne.

Mycket är gjort men mycket mer finns att göra. Statusen på vårdcentralerna måste höjas. Vi måste satsa mer på forskning och utveckling inom primärvården samt utveckla specialistkoncept på vårdcentralerna bara för att nämna några saker. Som exempel kan de äldrevårdcentraler som införts i Skåne från 2014 redan betecknas som en stor framgång som rosats av både medarbetare och patienter.

Stärker vi vårdcentralerna så att statusen höjs kommer invånarna att i första hand välja primärvården i stället för att gå till akuten. Då får vi en bättre fungerande vårdkedja med hög tillgänglighet och en bättre användning av våra gemensamma skattepengar. Om fler landsting tänker så blir det inte en slump utan en naturlig följd att primärvården förbättras.