E-cigaretter gör det möjligt att via lungorna administrera nikotin, men även läkemedel, droger och andra substanser. Effekterna av detta är föga utforskade, och om långtidseffekter på till exempel lungorna vet man inget. Hur ska man som läkare förhålla sig till detta? Vår artikel i LT (Läkartidningen. 2014;111:CRZL) rekommenderade en försiktig attityd i väntan på mer forskningsdata. För att hålla nere referenslistan valde vi att främst referera till en översiktsartikel från 2013 som i sin tur hänvisar till 137 olika källor [1].

Bevisbördan för nikotinprodukter bör ligga i att kunna visa att produkten är säker och effektiv inte – som vi tolkar Anders Kjellberg då han skriver om evidens mot e-cigaretter – att produkten kan anses säker så länge det inte finns direkta bevis för motsatsen. Nikotinersättningsmedel kan, som Kjellberg skriver, inte konkurrera med rökning, och de är inte heller framtagna för det. De är godkända som läkemedel vid tobaksavvänjning, och måste därför uppfylla krav på säkerhet och risk för beroendeutveckling. Några sådana krav har inte e-cigaretterna uppfyllt.

Enligt vår mening ger referensen som Anders Kjellberg anger inte överväldigande stöd för att den letala nikotindosen för en vuxen människa ligger över 500 mg. Varför frångå försiktighetsprincipen? Letaldosen för nikotin hos människa är svårstuderad; prevalensen av nikotinförgiftning är osäker eftersom nikotin sällan analyseras, toleransen ökar hos tillvanda, och många förgiftningstillbud hos vuxna har skett bland vanerökare. Enligt Giftinformationscentralen har doser på 1,4 mg/kg gett medelsvår förgiftning och doser på 1,7 mg/kg allvarlig förgiftning.

Ytterligare skäl till eftertanke är att företag som producerar och marknadsför e-cigaretter ofta är sammanlänkade med tobaksindustrin. För traditionella cigaretter har marknaden varit allt annat än självreglerande. Vi ser inget skäl till att det skulle bli annorlunda för e-cigaretter. En artikel om e-cigaretternas marknadsföring publicerades nyligen i BMJ, och eftersom marknadsföringen till stor del sker på internet är den även relevant för svenska förhållanden [2]. E-cigaretter lanseras som ett livsstilsattribut för unga människor och man har utvecklat produkter för förstagångsanvändare. Författarna påvisar även hur marknadsföring av e-cigaretter underminerar gällande lagstiftning mot tobaksreklam.

Att »alla intressenter bör involveras i regleringsprocessen« är i strid med Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll [3].  Denna fastställer uttryckligen att folkhälsans och tobaksbolagens intressen är oförenliga och att tobaksbolagen inte ska tillåtas att ha något inflytande i regleringen. Detta baseras på tobaksindustrins destruktiva »track record« och har ett gediget stöd i forskarsamfundet.

Även läkare har använts i tobaksreklam med slogans som »Fler läkare röker Camel än någon annan cigarett«. År 1969 var 46 procent av den svenska läkarkåren dagligrökare, många av dem tyckte säkert att det var »okej« [4]. Gunilla Bolinder och Göran Boëthius har pekat på att läkare som själva använder tobak skattar riskerna med snus lägre jämfört med läkare som inte använder tobak [4]. Vi finner det glädjande att Anders Kjellbergs namn och titel inte längre står med på företaget ecocigs hemsida, men vi tycker att det är olyckligt med formuleringar som »våra e-cigaretter och e-juicer används av både kända läkare, artister och politiker i riksdagen« [ecocig.se 6 apr 2014].

Industrioberoende forskning under den kommande tioårsperioden kommer att ge en mer rättvisande bild av e-cigarettens verkningar än vad som är möjligt i dag. Till dess bör försiktighetsprincipen upprätthållas. I stället bör Tobakskonventionens breda åtgärdsstrategi genomföras. Det är inte omöjligt att sluta röka; sedan 1980-talet har en miljon svenskar lyckats [5]. Rökförbudet på restauranger som infördes 2005 ledde till 150 000 färre dagligrökare i Sverige inom en tvåårsperiod [6]. För den intresserade rekommenderar vi den oberoende tankesmedjan Tobaksfaktas webbplats www.tobaksfakta.se för ytterligare läsning.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Läs mer:

E-cigaretter är ett bra alternativ till att fortsätta röka