Jag ser en stor risk i att patienter enligt förslag från flera landsting ska kunna läsa sina journaler på internet. Detta kan bädda för mycket oro och missförstånd. Vi har i dag ett väl prövat och väl inarbetat system där patienten får läsa sin journal ihop med ansvarig doktor och få svar på sina frågor. Om patienten läser sin journal utan närvaro av medicinsk expertis är det som gjort för missförstånd och patienten kan bli skrämd av olika diagnosförslag som kan dyka upp. Det har redan hänt att patienter genom att läsa sin nätjournal fått cancerbesked innan de hunnit träffa sin doktor.

När ska vi få tid att svara på patienternas frågor och stilla deras oro om nätjournaler införs? Det finns inget utrymme för detta inom dagens sjukvård. Ska vår sjukvårdshuvudman avsätta tid för detta? Vi riskerar även att få väldigt urvattnade journaler, där mycket information saknas, eftersom vi är rädda för att skapa oro hos patienterna.

Ännu större problem kan uppstå om patienten kan se vilka personer inom sjukvården som haft tillgång till journalen. Ett sådant förslag finns från Uppsala landsting, vilket är helt absurt. Patienten kan inte veta vem eller vilka inom sjukvården som har rätt att gå in i journalen. Ska vi behöva försvara oss inför patienten om vi till exempel varit konsulter eller gjort kvalitetsregistreringar? Sådana här förslag skapar bara en enda röra inom sjukvården och skadar patient–läkarrelationen.

Nej, stoppa nätjournalerna och förbättra i stället patienternas möjligheter att läsa sin journal tillsammans med ansvarig läkare. Öka professionens inflytande och minska landstingspolitikernas inflytande!