Figur 1. Algoritm för användning av frystorkad plasma. (Grafik: LT, efter original)

Den svenska försvarsmakten har infört frystorkad plasma för prehospital användning, bland annat i den läkarbemannade Medevac-helikoptern (medical evacuation) i Afghanistan. Denna beredningsform av plasma används redan av israeliska, franska, norska och tyska militären [1, 2], och även inom norska civila prehospitala läkarbemannade enheter.

Valet av prehospital återupplivningsvätska debatteras kontinuerligt. Kamrattransfusion med helblod (buddy transfusion) är under utveckling militärt [3], men har hittills inte använts av den svenska försvarsmakten. På sjukhus ges motsvarande blodprodukter uppdelat i form av erytrocytkoncentrat (e-konc), plasma och trombocytkoncentrat. Detta är svårhanterligt utanför sjukhuset eftersom blodet måste kyltransporteras i många led. E-konc och plasma har funnits i svenska militära prehospitala enheter, men har inneburit slöseri, då litet behov lett till kassering av blodprodukter. Amerikanska och brittiska militära Medevac-helikoptrar, och även den civila traumaspecialiserade ambulanshelikoptern i London, ger dock e-konc prehospitalt.

Bland återupplivningsvätskor är som bekant kollodier, NaCl och hyperton NaCl/Dextran alla kontroversiella [4]. Ringer-Acetat anses okontroversiell om transporttiden är kort och hypotensiv återupplivning sker med begränsad given vätskemängd, och i civil stadsmiljö har detta blivit standardvätska prehospitalt. Vid längre transporttider med patienter som är i blödningschock kan en större mängd kristalloid vätska behöva ges innan blodprodukter kan ges på sjukhus, vilket kan bidra till akut svår lungsvikt [5] och multiorgansvikt [6].

Plasma är en möjlig volymexpanderare vid traumatisk chock [7]. Plasma och e-konc i likartad mängd är en accepterad behandlingsregim [8, 9]. Även om plasmans roll här kan vara något överdriven på grund av överlevnadsbias [10], bedömer försvarsmakten att frystorkad plasma är ett lämpligt alternativ för prehospital återupplivning.

Frystorkning (lyofilisering) innebär att plasman fryses, varefter trycket minskas under långsam temperaturstegring, vilket ger en pulverprodukt. Man kan också använda »sprejtorkning«, då plasman snabbtorkas genom att sprejas genom varm gas. Frystorkad plasma tappar en del koagulationsfaktorer [11] men behåller sin koaguloprotektiva effekt i djurmodeller [12]. Produktens stora fördel är att den kan förvaras i rumstemperatur. I mycket varmt klimat (40⁰ C) ses en förlust av bland annat fibrinogen efter cirka en månad [13], och försvarsmakten långtidsförvarar därför produkten kyld när möjlighet finns.

Försvarsmakten använder det tyska singel-donatorpreparatet LyoPlas. Det finns också en fransk produkt, FLYP, som är poolad från 11 donatorer. LyoPlas anses vara säkrare, något lättare att hantera och är billigare. Ett kit innehåller en glasflaska med plasmapulvret och en påse sterilt vatten. Vattnet överförs till flaskan som man rullar eller rör om i cirka 5 min för att få en färdig produkt. Plasman kan infunderas från flaskan eller återföras till påsen om man behöver övertrycksinfundera. Sprejtorkad plasma fungerar in vitro och i djurmodell [14] men finns ännu inte som kommersiell produkt.  

LyoPlas-donatorer genomgår vanliga test för smittorisk och kontrolleras igen efter 4 månader. Under tiden är plasman i karantän. Riskerna vid transfusion av frystorkad plasma bedöms vara desamma som för plasma generellt, det vill säga transfusionsorsakad lungkomplikation (TRALI), allergisk reaktion, volymöverskott med lungödem etc. Frystorkad plasma har getts på sjukhus i stora mängder av det tyska Röda Korset samt av franska militären utan mer biverkningar än färskfrusen plasma, och risknivåerna bedöms inte vara högre [15].

Den israeliska armen var först med att använda frystorkad plasma på en skadeplats [16]. Eftersom antalet allvarliga skador i upptagningsområdet varit lågt har Swedish Air Element i Afghanistan bara utfört någon enstaka transfusion. Vid larm om svår skada med blödningschock förbereds den frystorkade plasman i helikoptern på väg ut till skadeplatsen. Det cirkulatoriska behandlingsmålet vid infusion av frystorkad plasma till patienter i okontrollerad blödningschock under transport till kirurgisk enhet är att uppnå palpabel radialispuls och bevarad vakenhetsgrad. Vid all behandling av traumapatienter i den svenska Medevac-helikoptern används vätskevärmare och värmetäcke.

Vi föreslår nu svenska studier för att utröna om frystorkad plasma kan fylla en funktion i civila prehospitala läkarbemannade enheter.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.