Jingcheng Zhao har helt rätt i att ett välfungerande studentinflytande utgör en förutsättning för att Karolinska institutet ska kunna förverkliga sina högt ställda mål. Studentrepresentanternas medverkan i Karolinska institutets formella beslutsorgan såsom konsistoriet, verksamhetsstyrelserna och rektors beslutsmöte tillför viktiga perspektiv. Karolinska institutets ledningsgrupp är ett samrådsorgan för universitetsledningen.  

I dialog med ordförandena för Medicinska föreningen, Odontologiska föreningen och doktorandföreningen arbetar vi nu vidare med att se på vilket sätt studentrepresentanterna kan delta även i ledningsgruppens arbete.Som Jingcheng Zhao också påpekar behövs en starkare koppling mellan forskning och utbildning vid Karolinska institutet. Därför är en av de viktiga uppgifterna i Karolinska institutets strategi inför de kommande åren att stärka sambandet mellan forskning och utbildning samtidigt som nya rön från pedagogisk forskning och utveckling behöver implementeras inom våra utbildningsprogram. Det arbetet har alltså redan påbörjats inom ramen för Strategi 2018.

Det huvudsakliga syftet med Bill Gates besök på Karolinska institutet var att visa vilken effekt bistånd har och vilken roll Karolinska institutet spelar i frågor om global hälsa. Därför var majoriteten av de inbjudna externa gäster. Studenterna erbjöds en fjärdedel av platserna i Aula Medica. 

Förutom de 150 studenter som var inbjudna via studentkårerna inbjöds samtliga drygt 100 studenter vid masterprogrammen för global hälsa och public health samt ett stort antal forskarstuderande från de deltagande forskargrupperna. Seminariets paneldiskussion blev mycket intressant, men jag beklagar att det inte fanns tid att ta upp alla frågor som Jingcheng Zhao och andra gäster i publiken önskade ställa till Bill Gates och övriga medverkande i panelen.