I LT 29–31/2014 publicerades en mycket viktig och informativ artikel av Agneta Hjalmarson om rökstopp inför operation [1]. Det finns omfattande forskningsstöd för att individer som röker har en ökad komplikationsrisk under och efter operation. Många har därför behov av hjälp för att kunna upphöra med rökning.

Agneta Hjalmarsons artikel sammanfattar studier där olika former av avvänjningsmetoder använts. Det har visats att såväl kortare rådgivning som mer tidsomfattande intervention inför operation medfört signifikant bättre resultat avseende andelen individer som kunnat genomföra rökstopp än om ingen rådgivning erbjudits.

Jag vill uppmärksamma på att personer med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) röker i ökad utsträckning, börjar röka i lägre ålder och har större svårigheter att sluta röka jämfört med kontrollpersoner [2]. ADHD förekommer även hos vuxna och äldre [3], och många vuxna med ADHD har aldrig fått en utredning och därmed ingen förklaring till sina symtom [4]. För en del upplevs nikotin ha en effekt på symtomen vid ADHD, en form av självmedicinering [5].

Vi bör i de rökavvänjningsprogram som finns kunna uppmärksamma individer med ADHD, som sannolikt dominerar den grupp som inte lyckas sluta röka. Interventionsprogram särskilt riktade till denna grupp är mycket angeläget.