Ensamkommande barn kommer till hela EU, och Sverige är ett populärt land. Nästan alla är pojkar. Få flickor kommer ensamma. Gregor Noll tar i Läkartidningen 29–31/2014 [1] upp bedömningen av ensamkommande barns ålder och svårigheterna vid röntgenundersökningar, samt uppmanar svenska läkare att inte använda sådana.

Av skäl som inte klargörs av Gregor Noll verkar medlemsländerna få välja själva hur de bedömer om ett barn är under 18 år. Det är förvånande att EU inte tycks ha ett gemensamt regelverk för att bedöma åldern på ensamkommande barn. Åldersbedömningar borde följa samma mall och direktiv i hela EU. Om den internationella fotbollsfederationen, FIFA, kunde uppnå en rimligt jämlik standard under fotbolls-VM 2014 måste EU kunna klara av det i denna viktiga fråga.

Gregor Nolls kritik riktar in sig på att den så kallade Greulich–Pyle-metoden inte är utvärderad vad gäller barn från Afghanistan och Somalia, specifikt barn som vuxit upp under de förhållanden som råder där. Denna invändning är i princip inte utan merit. Men när man läser arbeten utförda av de forskargrupper Gregor Noll refererar till är det svårt att förstå hans kritik, då man i studien från Pakistan inte fann en statistiskt signifikant skillnad för pojkar i den åldersgrupp som berörs [2]. Skillnaden var dock signifikant för flickor, men majoriteten av de ensamkommande barnen är pojkar. Därtill leder socioekonomisk deprivering till att åldern underskattas vid skelettundersökning, det vill säga ett barn som är över 18 år kan tolkas som yngre än 18 medan ett barn som är under 18 år kan framstå som ännu yngre [3-6]. 

Ur rättssäkerhetssynpunkt är risken mindre för att ett barn felaktigt bedöms vara över 18, när det i verkligheten är under 18 år, än tvärtom. Schmeling och medförfattare, som varit drivande inom rättsmedicinsk åldersdiagnostik |7], drar slutsatsen att både Greulich–Pyle- och Thiemann-metoden snarare överskattar än underskattar kronologisk ålder, och att de därmed kan användas med varsamhet. Författarna efterlyser dock nya studier för att få fram uppdaterat referensmaterial [8]. De har utfört ett stort arbete på nyckelbenets mediala epifys [9]. Därtill uppmanar Socialstyrelsen till försiktighet på sin webbplats [10].

Study Group on Forensic Age Diagnostics of the German Association of Forensic Medicine [4], kom till år 2000. Den inkluderar rättsläkare, tandläkare, röntgenläkare och antropologer.  Hitintills har denna grupp 123 medlemmar, som kommer från Tyskland (där gruppens kansli är baserat), Österrike, Frankrike, Storbritannien, Holland, Belgien, USA, Schweiz, Spanien, Azerbaidjan, Norge, Danmark, Israel, Portugal, Grekland och Italien. Underligt nog finns ingen svensk medlem omnämnd.

Endast en mindre andel av de ensamkommande barnen remitteras för bekräftelse av sin ålder. Bedömarna tycks vara duktiga på att hitta rätt. Bland dem som remitteras var de flesta över 18 år. Granskning av ålder infördes i Norge, Danmark och Finland när man där insåg att ensamkommande barn ofta överskattar sin ålder. Efter införandet har antalet ensamkommande barn minskat i grannländerna [11].

Sverige är en demokrati. Vi värderar vår frihet högt även om vi tar den för självskriven. Svenskarna är ett rättskaffens folk. »Land skall med lag byggas« stod det i Upplandslagen (1296) och Karl XV använde det som sitt valspråk. Det rimliga vore att Gregor Noll agerar för att EU snabbt utreder och fastställer hur man gemensamt ska gå till väga med åldersbestämningar i stället för att uppmana svenska läkare att agera på egen hand.