Sväljningssvårigheter är ett vanligt problem, och många läkemedel finns endast i beredningsformer för peroralt bruk. För såväl barn som vuxna kan man därför tvingas till »nödlösningar« som att krossa, dela eller lösa upp tabletter, eller att öppna kapslar för att göra det lättare att svälja läkemedlet alternativt administrera det i sond. Detta kan vara acceptabelt för vissa preparat men olämpligt för andra, eftersom läkemedlets effekter och biverkningar kan påverkas. För effektiv och säker sjukvård behöver information om administreringsmöjligheter finnas lättillgänglig för alla läkemedel.

År 2011 lyfte en av oss (KN), inom ramen för sitt uppdrag som klinisk farmakolog (att stödja sjukvården för rationell och säker läkemedelsanvändning), frågan till Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Läkemedelsverket. Denna typ av frågor har ställts till vår regions läkemedelsinformationscentral vid ett flertal tillfällen, och i stället för att besvara enskilda frågeställare skulle det vara bättre om sjukvårdspersonal själva kan söka efter och hitta svaret i en tillförlitlig källa. Detta skulle vara säkrare för patienten och effektivare för sjukvården. Även LIF hade fått önskemål om utökad information i Fass.

Läkemedelsindustrin har mycket goda kunskaper om sina egna preparat, och det var därför naturligt för LIF att i samverkan med Läkemedelsverket arbeta för att medlemsföretagen inkluderar denna typ av information i Fass. Tre år senare lanseras nu information om krossning/delning i Fass.se. Informationen visas när man klickar på ett foto av tabletten/kapseln.

För att ta reda på behovet av denna typ av information genomförde vi en enkätundersökning via e-post. Den riktades till alla sjuksköterskor som delar ut läkemedel vid Sahlgrenska universitetsjukhuset i Göteborg. 488 sjuksköterskor svarade på enkäten och 55 procent uppgav att de varje månad eller oftare undrar om en kapsel med läkemedel får öppnas, eller om en tablett får delas, tuggas eller lösas upp. 26 procent ställer sig frågan minst varje vecka och 5 procent gör det dagligen. 74 procent instämmer helt eller delvis i att det är svårt att hitta relevant information, medan hela 83 procent anser att det är ett problem för sjukvården att man inte säkert vet hur man ska göra, eller enkelt kan ta reda på det.

Av dem som någon gång undrat om en kapsel får öppnas eller om en tablett får delas försöker 96 procent lösa problemet genom att titta i Fass. Vi gläds därför åt vidareutvecklingen av Fass när det gäller administration av läkemedel, och ser detta som ett positivt exempel på samverkan mellan sjukvård/klinisk farmakologi, Läkemedelsverket och läkemedelsindustri för att uppnå effektivare och säkrare vård.