Alla nyfödda barn får medicinsk vård och omvårdnad som vilar på varierande god evidensbas. Dessutom läggs vart tionde barn in på neonatalavdelning på grund av för tidig födelse och/eller annan sjukdom. Vård på neonatalavdelning innebär åtgärder och vistelse i en miljö som är onaturlig och stundtals skadlig för ett nyfött barn och en ny liten familj.

Vi är därför rörande överens med Mats Eriksson och medförfattare om behovet av utveckling av den neonatala omvårdnadsforskningen. Vi vill dock bemöta den kritik som riktas mot Lilla barnets fond i den i övrigt utmärkta artikeln där det antyds att Lilla barnets fond nedprioriterar den neonatala omvårdnadsforskningen.

Lilla barnets fond är en förening startad med ideella krafter av föräldrar och professionella inom neonatalvården 2008. Syftet är att samla in pengar till stöd för forskning kring nyfödda barns hälsa och sjukdom. Våra insamlade medel har givit oss möjlighet att dela ut små men högt värdessatta forskningsanslag till 5–6 forskare per år 2010 till 2013. I dagsläget har totalt 1,2 miljoner kronor fördelats. Jämfört med stora anslagsgivare som Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden är Lilla barnets fond ännu en mycket liten aktör som forskningsfinansiär. Vi förtjänar inte att uppmärksammas som boven bakom den bristande finansieringen av den neonatala omvårdnadsforskningen. Tvärtom strävar vi för det motsatta. 

Vi har sedan starten haft en bred geografisk och yrkesmässig representation med jämlik könsfördelning i styrelse och forskningsnämnd. Sedan vår första anslagsutdelning har över 100 ansökningar inom vitt skilda fält från basvetenskap till omvårdnad kommit in. Dessa har granskats och rankats av vår forskningsnämnd enligt samma principer som Vetenskapsrådet tillämpar. Jäv har meddelats enligt de jävsregler som finns att tillgå på vår webbplats.  Efter rankning av ansökningarna har forskningsnämnden överlämnat till styrelsen att fatta beslut om tilldelning.

Vi har nu granskat vilka projekt som tilldelats medel och noterar att mindre än 10 procent av ansökningarna rör projekt drivna av omvårdnadsforskare. Vi hoppas därför att vi får ett betydligt större antal ansökningar från det vårdvetenskapliga fältet kommande år.

Lilla barnets fond är en förening som stöttar forskning rörande både fullgångna och för tidigt födda barn. Majoriteten barn på våra neonatalavdelningar är inte för tidigt födda. Många forskningsområden av stor betydelse för fullgångna barn saknas helt på den lista över 15 prioriterade forskningsområden inom prematuritetsvården som Mats Eriksson och medförfattare refererar till [1].  Bland de projekt med omvårdnadsanknytning som är av stor betydelse för fullgångna barn stöttar vi viktig forskning om bland annat maternell depression, syrebristorsakade hjärnskador, avnavling och hypoglykemi.

Läs mer:
Neonatal omvårdnad viktigt forskningsområde