Svenska medicinare har sedan länge fortbildat sig utomlands, främst i Västeuropa och Nordamerika. Alla stora amerikanska kliniker med självaktning har stående så kallade fellowships för vidareutbildning/subspecialisering. Att läkare från andra länder kommer till Sverige för klinisk subspecialisering är dock ovanligt. Varken i Sverige eller i andra nordiska andra länder är multidisciplinära fellowship vanligt förekommande.

Under 2011 inleddes ett samarbete mellan Novartis, Region Skåne och Lunds universitet som ledde fram till ett multidisciplinärt fellowship inom neuroendokrina tumörer. Det innebär sex månaders tjänstgöring vid det neuroendokrina teamet vid Skånes universitetssjukhus i Lund och erbjuds till läkare inom EU, Norge eller Schweiz med särskilt intresse för neuroendokrina tumörer.

Under tjänstgöringen roterar stipendiaten mellan olika kliniker med tyngdpunkt på endokrin kirurgi, endokrin onkologi och endokrin patologi. Stipendiaten deltar även i den multidisciplinära konferensen och får »randa« sig inom bilddiagnostik/klinisk fysiologi och endokrinologi. Under tiden i Lund förväntas stipendiaten också skriva minst ett vetenskapligt manuskript samt delta vid det europeiska neuroendokrina mötet ENETS.

En orsak till att svenska kirurger de senaste 30–40 åren vidareutbildat sig på kliniker i Västeuropa, Nordamerika eller Australien är avsaknaden av stora patientvolymer. Den nivåstrukturering som genomförts de senaste åren är därför en förutsättning för att kunna erbjuda fellowships i Sverige. Vår senaste stipendiat fick under sin tjänstgöring utföra eller assistera vid cirka 150 endokrinkirurgiska operationer trots att hon bara hade operationsdag 2–3 gånger i veckan.

En grundtanke i Lund är att även erbjuda fortbildning inom angränsande specialiteter. De utvärderingar som gjorts visar att stipendiaterna är särskilt nöjda med det multidisciplinära upplägget. Exemplet visar att vi i Sverige kan inrätta fellowships som attraherar läkare från andra länder. Det visar också att läkemedelsindustrin kan bidra ekonomiskt till en förbättrad fortbildning inom ett avgränsat sjukdomsområde, vilket på sikt ger en bättre vård. Vi är övertygade om att den nya nivåstrukturerade sjukvården lämpar sig särskilt bra för fellowships inom kirurgi/onkologi.