Illustration: Colourbox

Många av de stora utmaningarna kring global hälsa handlar i dag om hur det internationella systemet kan och bör reagera och agera vid utbrott av sjukdomar, katastrofer, ohälsa och kollapsande sjukvårdssystem. Vid kriser ställs stora krav på att olika aktörer i ett tidigt skede agerar samordnat och samstämmigt, eftersom varje dag som går innebär att nödvändiga insatser blir både mer komplicerade och mer resurskrävande. Detta är vad vi upplever just nu i Liberia, Sierra Leone och Guinea.

I ljuset av detta är det samtidigt viktigt att inte tappa fokus på det proaktiva, preventiva och långsiktiga arbetet för förbättrad hälsa. Vaccinationer är bland det enklaste och mest kostnadseffektiva vi kan göra. Men ännu är det långt kvar tills vi kan se rutinmässig vaccination av alla barn världen över. Och vi har inte heller ännu ett vaccin mot ebola.

I dag löper ett barn som föds i Angola 73 gånger högre risk att dö under sina första fem år än ett barn som föds i Sverige. I världen dog 6,3 miljoner barn under fem års ålder (cirka 17 000 barn varje dag) under 2013. Lunginflammation och diarrésjukdomar är de två största dödsorsakerna bland barn under fem år; tillstånd som i de allra flesta fall går att undvika bland annat genom vaccinationer.

De senaste tio årens arbete med att öka vaccinationstäckningen i låg- och lägre medelinkomstländer har haft positiva resultat. De framsteg som har skett vad gäller att minska barnadödligheten beror till stor del på introduktion av breda vaccinationsprogram i dessa länder. Men fortfarande kvarstår mycket att göra, och när nu det internationella samfundet formulerar en utvecklingsagenda post 2015, det vill säga hur vi ska arbeta med uppföljning av millenniemålen, identifieras en ökning av den globala vaccinationsgraden som en central målbild.

Sverige har investerat stort i den globala vaccinalliansen Gavi som är en av de mest uppskattade biståndsmekanismerna vad gäller effektivitet och resultat. Målet för Gavi (som är en allians av stater, multilaterala organisationer, privat sektor, läkemedelsindustri, forskningsinstitutioner och civilsamhälle) är att bidra till minskad barnadödlighet genom att i fattiga länder öka användningen av befintliga vacciner och främja utvecklingen av och tillgången till nya vacciner. Från år 2000, då Gavi bildades, har man bidragit till att vaccinera 440 miljoner barn, vilket innebär 6 miljoner förhindrade dödsfall. Som ett exempel räknat utifrån den svenska andelen av Gavis budget innebar det svenska bidraget 2013 att 1,4 miljoner barn vaccinerades och därmed att cirka 26 100 framtida dödsfall förhindrades.  

Mot bakgrund av de stora utmaningar som finns på vaccinationsområdet samlas i Stockholm den 14 oktober ett antal centrala aktörer på området: WHO, Gavi, Läkare utan gränser, Unicef med flera för att reflektera och självkritiskt diskutera följande frågeställningar:

  • Vilka är de största utmaningarna för att nå de mest utsatta befolkningsgrupperna, såsom flyktingar med flera?
  • Hur kan vi göra vacciner mer lättanvända, till exempel genom förenklad administration samt genom att göra dem mer värmetåliga, reducera antalet doser och volymen i varje dos?
  • Hur kan vi säkerställa utbud och tillgänglighet av vaccin till en rimlig prisnivå?

För Sverige har stödet till vaccinationer varit en prioritet, och 2014 betaldes 450 miljoner svenska kronor ut till Gavi. Att bidra till att fler barn vaccineras är en enkel och kostnadseffektiv insats som skapar förutsättningar för en bredare social och ekonomisk utveckling. Sveriges totala hälsobistånd uppgår till cirka 4 miljarder kronor årligen och går dels till bilaterala insatser (Sida), dels till multilaterala kanaler (WHO, Gavi, Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria, Unicef, UNFPA osv) med en gemensam och övergripande vision: »Att skapa en värld fri från fattigdom där god hälsa bidrar till bärkraftig ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.«

Även om stora framsteg har skett vad gäller hälsoläget i världen och vaccinationstäckningen har blivit mycket bättre återstår mycket att göra. De tre främsta prioriteringarna för oss är

1. Att nå det »Det femte barnet«, det vill säga ökade ansträngningar att nå de mest utsatta barnen inom olika länder som i dag inte nås av vaccinationer. För detta krävs mer effektiva hälsosystem och politisk vilja att faktiskt värna om hela landets befolkning.

2. HPV-vaccin: I Gavis samarbetsländer finns en stor efterfrågan på HPV-vaccination. Livmodercancer är en väsentlig och ökande dödsorsak bland vuxna kvinnor i låg- och medelinkomstländer. Gavi har därför det senaste året introducerat pilotprogram för HPV-vaccination av flickor i åldrarna 9–14 år i 20 länder. Vaccinationstillfället innebär också en positiv bieffekt då det ger en möjlighet att fånga den målgrupp där information om HIV, preventivmedel etc är extremt relevant. Det är angeläget att utveckla detta så att HPV-vaccination på lång sikt erbjuds alla flickor.

3. Tillgänglighet till vaccin: En tredje viktig fråga för framtiden är hur vi ytterligare kan få ner kostnaderna för vaccin men även få fram nya vacciner mot till exempel ebola och malaria. Sverige har arbetat framgångsrikt ihop med bland annat stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation, civilsamhällesorganisationer och läkemedelsindustrin för att tydliggöra vad som krävs i form av samarbete mellan privata och offentliga aktörer.

Dessa och andra frågor diskuterars på det seminarium som Läkare utan gränser och Sida arrangerar den 14 oktober.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.