Webbutbildning läkemedelsbehandling av äldre

Socialstyrelsens nya webbaserade utbildning om läkemedels­behandling av äldre presenteras vid en nationell konferens för AT-­studierektorer i Uddevalla den 6 november 2014, på Medicinska riksstämman i Stockholm den 4 december och på kongressen »Senior i Centrum« i Malmö den 8 maj 2015. Utbildningen finns på socialstyrelsen.se och på kunskapsguiden.se

Läkemedelsförskrivningen till personer som är 75 år och äldre har ökat med nära 60 procent under de senaste 25 åren. Nya, effektivare läkemedel introduceras och med dem uppstår nya behandlingsmöjligheter. Samtidigt ökar läkemedelsrelaterade problem hos äldre. En väl fungerande behandling har därför stor betydelse för dessa patienter, som ofta har flera sjukdomar samtidigt då åldrandet ändrar kroppens förutsättningar beträffande läkemedelsbehandlingens effekter. 

Socialstyrelsen har nu tagit fram en webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre (se fakta) i första hand riktad till AT-läkare, men innehållet är lämpligt för alla läkare som vill uppdatera eller förbättra sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

Studier har visat att personer över 65 år som i genomsnitt har tre till fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöva söka akutvård. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram skärpta föreskrifter om att personer över 75 som är ordinerade fem eller fler läkemedel, samt patienter som har misstänkta eller konstaterade problem relaterade till läkemedel, ska erbjurdas en läkemedelsgenomgång. Till stöd för genomgångarna finns en vägledning, samt en lista över läkemedel som är olämpliga för äldre personer. 

Innehållet i den nya utbildningen utgår från ett antal definierade kompetensmål; bland annat individanpassad behandling och fysiologiska förändringar hos äldre och läkemedelsrelaterade problem. Det finns också en handledarguide med konkreta förslag om hur en gruppdiskussion och/eller seminarium kan läggas upp inom respektive AT-block. Utbildningen består till större delen av patientfall uppdelade i fyra moduler enligt allmäntjänstgöringens block. Deltagaren får träffa fyra till fem äldre patienter per utbildningsdel. Fallen baseras på verkliga situationer. 

Inför seminariet förbereder sig deltagaren genom att gå igenom fallen. Det finns möjlighet att spara svar och reflektioner som sedan kan skrivas ut och tas med till seminariet. I handledarguiden finns hänvisningar till teoretiskt underlag för de områden som patientfallet berör. Det finns även förslag på diskussionsfrågor ochförslag på inbjudan till gruppdiskussionen, för att underlätta planering och organisering av seminarier. 

Kompletterande teoriavsnitt fördjupar frågeställningar som tas upp i patientfallen. Avsnitten följer den kliniska arbetsprocessen. Förutom teoriavsnitt och patientfall finns även övningsfrågor som kan göras i mobilen. Slutligen finns ett kunskapstest där man kan stämma av den egna kunskapen mot uppställda kompetensmål. Samtliga frågor har feedback med relevant teoretisk kunskap efter att svar på frågan lämnats. När deltagaren genomgått utbildningen samt har fått godkänt på kunskapstestet kan han eller hon skriva ut ett kursintyg.

Handledarguiden riktar sig till den som handleder inom ramen för ämnet äldre och läkemedel. För att hålla en diskussion av detta slag finns inga krav i föreskifter på specialistkompetens, däremot är det viktigt att den som håller i gruppdiskussionen är intresserad av och har kunskap och klinisk erfarenhet av området. En ST-läkare med kunskap inom området kan alltså vara lämplig som handledare. Inom ST finns delmål om att undervisa och handleda andra medarbetare och studenter. 

Att hålla ett seminarium inom ramen för denna utbildning kan vara en del inom ST. Förutom ST-läkare eller specialistläkare inom verksamheter som har AT-läkare,kan en specialist- eller ST-läkare inom geriatrik eller klinisk farmakologi passa som seminarie- eller diskussionsledare.

Läkemedelsbehandling av äldre är ett komplext område, men fungerar den väl kan den göra stor skillnad för den enskilda patienten. De flesta läkare kommer dagligen i kontakt med äldre patienter med samtidiga sjukdomar i flera organ, vilket gör att patienten ofta har flera läkemedel utifrån de olika diagnoserna. Samtidigt är läkemedlen ett av de viktigaste och vassaste verktygen i doktorsväskan.
Vi vill skapa ett användarvänligt och bra instrument som ytterligare vässar möjligheterna till utbildning, eftersom stärkt kompetens hos läkare om läkemedelsbehandling för äldre är mycket viktigt för många sköra patienter.