Våra studier av hur förskrivning av olika läkemedel påverkar risken att dö i förtid hos patienter med förmaksflimmer är unika, då vi fört samman journaldata från 75 primärvårdscentraler i Sverige med data avseende mortalitet. Många studier av andra patientgrupper, exempelvis patienter med hypertoni, publiceras nu med liknande studiedesign.

Först gjorde vi en sammanslagen studie avseende alla patienter med en registrerad förmaksflimmerdiagnos vid de 75 vårdcentralerna [1, 2]. Denna studie följdes sedan upp av studier avseende patienter med förmaksflimmer och samsjuklighet i diabetes, hypertoni och hjärtsvikt [3-5]. Studierna är publicerade i internationella specialisttidskrifter.

Ett resultat som sticker ut är att statinbehandling är skyddande hos patienter som är yngre än 80 år, med en relativ risk kring 0,5 för dem som fått statiner. Detta gällde för både män och kvinnor (hazardkvot [HR] 0,47; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,32–0,68 respektive HR 0,54; 95 procents KI 0,35–0,82). Sambanden kvarstår efter justering för socioekonomiska faktorer, eventuell samsjuklighet samt andra förskrivna läkemedel.

Stratifierade analyser gällande patienter med diabetes och förmaksflimmer (HR 0,45; 95 procents KI 0,29–0,71) respektive patieter med hypertoni och förmaksflimmer (HR 0,68; 95 procents KI 0,53–0,88) visar liknande samband, det vill säga en ungefär halverad risk för de patienter som behandlats med statiner. Vi har även visat att patienter med hjärtsvikt och förmaksflimmer dör 1,49 år senare om de får behandling med statiner (95 procents KI 0,39–2,59).

Olika saker kan förklara den lägre mortaliteten vid statinbehandling. Patienter med förmaksflimmer är en högriskgrupp inte bara för stroke utan även för hjärtinfarkt. Dessutom finns det studier som visat samband mellan blodfetter och arytmi [6] samt att behandling av höga blodfetter kan vara skyddande mot förmaksflimmer [7].

Bilden kompliceras dock av att det finns randomiserade studier som inte har visat på en effekt av blodfettssänkande läkemedel på patienter med nydiagnostiserat förmaksflimmer [8].

Statiner används i dag på god grund regelmässigt hos patienter med diabetes och personer som har haft en hjärtinfarkt. Våra analyser pekar på att även patienter med förmaksflimmer kan ha nytta av statiner [1-5].

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.