Den 14 november 2014 rapporterade massmedierna att långvarigt nattarbete ökar risken för bröstcancer hos kvinnor med 75 procent baserat på en studie av 13 000 kvinnor. Kunskapsläget är dock högst osäkert och studien som refereras är opublicerad och inte tillförlitlig. I stället vill jag uppmärksamma en nyligen publicerad större holländsk studie av knappt 286 000 kvinnor [1]. Där kunde man inte finna någon ökad bröstcancerrisk för långvarigt nattarbete.

En del problem lyfts fram i en större genomgång av den vetenskapliga litteraturen om nattarbete och bröstcancer [2]. Artikelförfattarna menar där att få studier är publicerade i förhållande till hur många cancerregister det finns i världen och att det lilla som publicerats sannolikt ger en skev bild av verkligheten. De drar följande slutsats efter att vägt samman 16 studier i en metaanalys: »our findings indicate insufficient evidence for a link between night-shift work and breast cancer.« En annan grupp forskare gjorde en liknande metaanalys med följande slutsats [3]: »we conclude there is weak evidence to support previous reports that night-shift work is associated with increased breast cancer risk.«

En komplikation är att små studier är mindre tillförlitliga än stora studier även när resultatet är statistiskt signifikant. När en studie är så liten att den svårligen kan detektera en sann risk kommer de signifikanta risker man finner nästan uteslutande att vara så kallade typ 1-fel [4, 5]. Det kan vara svårt att bedöma om en studie är stor nog. Den ännu opublicerade svenska studien som rapporterade en 75-procentig riskökning av bröstcancer omfattade totalt cirka 13 000 kvinnor. Detta är dock lite vilseledande eftersom risken som rapporterades var beräknad i en subgrupp på endast drygt 300 kvinnor och cirka 10 cancerfall (~3.5 procent). Det är långt ifrån tillräckligt för att ge tillförlitliga resultat.

På senare tid har det förts en livlig debatt i vetenskapliga tidskrifter om hur man ska komma till rätta med den höga andelen »falska« fynd i den vetenskapliga litteraturen [6-8]. Det kommer att krävas stora reformer, särskilt av incitamentsystemen som driver forskares karriärer [9]. Tills dess kommer vi säkert att se fler larmrapporter baserade på för ändamålet alltför små studier. Mycket talar dock för att de flesta rapporterade fynd är falska [6-8]. Stora metaanalyser är i regel mer tillförlitliga än enskilda små studier. Men även metaanalyser blir missvisande om de baseras på selektivt publicerade resultat.

Vad gäller nattarbete och bröstcancer är det samlade kunskapsläget fortfarande mycket osäkert. En eventuell risk är sannolikt mycket lägre än vad som tidigare rapporterats. En tumregel för cancerstudier är att de bör vara mycket stora för att vara tillförlitliga. I det här fallet kan vi jämföra de svenska fynden med den nyligen publicerade holländska studien av 286 000 kvinnor och drygt 2 500 cancerfall. I den holländska studien fanns ingen förhöjd cancerrisk för nattarbetare.

Läs repliken:
Litteraturen pekar på samband, men större studier behövs 

 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.