Numera krävs ett globalt synsätt inom hälso- och sjukvården. Ökat resande, naturkatastrofer och krig, med migration som följd, leder till ett stort behov av hälso- och sjukvård hemma och i världen, samt ställer nya krav på medicinsk personal.

Under 2000-talet har internationella och nordiska universitet i allt större utsträckning introducerat program för global hälsa i sitt utbud [1-3]. Svenska Läkaresällskapet ser global hälsa som ett prioriterat område och har skapat en projektgrupp som syftar till att öka medvetenheten om globaliseringens betydelse för hälsan i världen och dess konsekvenser, och hur vi kan påverka utvecklingen [4]. Enligt FN:s millenniemål ska extrem fattigdom och svält utrotas, mödrahälsovården förbättras och mödra- och barnadödligheten minskas [5]. Barn och ungdomarnas hälsa är nyckeln till en hållbar global framtid och barnläkare är på många håll i världen sedan länge organiserade och engagerade [6, 7].

Under Barnveckan 2014 (Sveriges nationella konferens för barnläkare och barnsjuksköterskor) bildades den nya delföreningen »Global barn- och ungdomshälsa« inom Barnläkarföreningen [8] som riktar sig till barnläkare och läkare som är intresserade av globala hälsofrågor. Syftet är att främja en positiv utveckling för barns och ungdomars hälsa i Sverige och övriga världen genom att skapa ett nätverk för internationella utbyten, samt lyfta barnrättsperspektivet och det interdisciplinära teamarbetet [9]. Genom samverkan med universiteten främjas vetenskapen och utbildningar med fokus på barn och ungdomar inom globala hälsoprojekt och utvecklingsarbeten kan anordnas [10].

God hälsa är en investering i världens framtid. Barnläkare spelar en viktig roll i det arbetet genom att främja hälsosamma levnadsvanor tidigt i livet och förebygga och behandla sjukdom och olyckor under barndomen. Svenska barnläkares kunskaper och erfarenheter kan bli en resurs internationellt, och den nya delföreningen kan fungera som katalysator och samordnare.

På Medicinska riksstämman i Stockholm håller vi ett seminarium med titeln »Global hälsa – i praktiken« (5 december) och under Barnveckan 20–23 april 2015 i Stockholm håller vi kursen »Framtiden i våra händer«.