I en artikel i Läkartidningen 48/2014 [1] framförs tanken att den våg av värdebaserad vård som nu rullar fram inom vården i själva verket är »NPM 2.0«. Det är en tanke som vi också framfört i offentliga medier. Dock lämnar argumentationen kring stiftelsen Leading Health Care och våra kopplingar till Handelshögskolan i Stockholm en hel del i övrigt att önska.

Tankesmedjan Leading Health Care grundades för snart fem år sedan av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Det är en helt korrekt observation som vi är stolta över. Efter ett långt utbildningssamarbete med vården och den så kallade life science-sektorn var vi några som kunde göra verklighet av att anlägga ett bredare och mer verksamhetsnära perspektiv på styrning, ledning och organisering av hälso- och sjukvård.

Att vi 2011–2013 arbetade på uppdrag av regeringens äldresamordnare är även det helt korrekt. Slutrapporten [2] publicerades i februari 2014 och den har rönt stor uppskattning, inte minst inom läkarprofessionen. I rapporten påpekar vi att en vårdepisod är ett definierbart förlopp med en början och ett slut. Vi konstaterar vidare att »Svårt sjuka äldre har inte sådana linjära, relativt lätt avgränsade vårdbehov. De behöver kontinuerliga insatser från en mängd olika instanser, och resursbehoven varierar stort mellan olika individer. Nyttan med samverkan för dessa patientgrupper är obestridd, men det är svårt att definiera entydiga vårdepisoder för dem. Med denna utgångspunkt kan hävdas att försök med aggregering av ersättning i Sverige hittills införts på områden där det är förhållandevis enkelt, snarare än där det är allra mest motiverat.«

Vi betonar dessutom att styrning på distans inte bör vara alltför detaljerad, eftersom nödvändig anpassning till den faktiska situationen då går om intet, samt att vi bör ta hänsyn till patienters och brukares ofta krokiga vägar när vi utformar ersättningssystem. I en kommande bok [3] skriver vi, med hänsyn till en av kommentarerna till Järhults och medförfattares artikel: »Det är när rätt resurser kombineras som värde skapas. Ekonomi handlar om hur vi hushåller med våra resurser så att vi i valet mellan olika goda ting får bästa möjliga utfall. Ekonomi kräver alltså moralfilosofiska och etiska överväganden för att betyda något. Enbart kronor och ören räcker inte för att nå denna förståelse. Därför ställer ofta en kunnig ekonom frågan om vad det är du vill uppnå med din verksamhet innan det över huvud taget är relevant att dra in pengar i bilden.«

Vi hoppas att vi nyanserat bilden av vad Leading Health Care står för och vad en av Handelshögskolan grundad akademisk tankesmedja kan bidra med. Att polemisera mellan läkare och ekonomer ser vi inte som en fruktbar väg framåt. Professionellt omdöme måste få ta plats även som en ökad dialog mellan olika professioner. Vi hoppas att framtida inlägg i denna diskussion leder oss i den riktningen. För samtalet behövs, inte minst för patienternas skull.