Faisal Omar och medförfattare har publicerat synpunkter på prioriteringsmetoder vid njurtransplantation med utgångspunkt från ett fåtal intervjuer [1]. Samma studie publicerades i Läkartidningen i september 2014 [2]. En kort diskussion om distributiv rättvisa mynnar ut i förslaget att njurar från nyss avlidna obesläktade donatorer bör fördelas i ett nationellt system. Tekniken skulle vara en gemensam väntelista och, får man förmoda, en strikt fördelning efter väntetid utan särskild hänsyn till ålder eller medicinska förhållanden. Frågor om vävnadstyp diskuteras inte i detta sammanhang. 

På såväl sjukhus- som landstingsnivå innebär fler transplanterade minskat behov av dialys. Kostnaden för den medicinska behandlingen av en person med njursvikt är mycket högre för dialys än för transplantation [3]. Skillnaden rör sig om många miljoner. Det borde därför finnas incitament för alla sjukhus att öka sitt omhändertagande av organ för transplantation. Trots det finns det mycket långa trender som visar att vissa sjukhus och regioner inte bidrar med organ till transplantation av sjuka patienter i samma utsträckning som andra. Variationen i donationsfrekvens är helt och hållet relaterad till personalens och ledningens attityder och intresse [4].

Antalet donatorer per miljon eller per avliden varierar mellan regionerna. Hur man än räknar är antalet tillvaratagna donatorer lägst i Sydöstra regionen. Västra och Södra regionerna hade förra året mer än dubbelt så många tillvaratagna donatorer; 7,9 jämfört med 17,4 respektive 22,3 per miljon enligt Socialstyrelsen. Det anmärkningsvärda är att Sydöstra regionen alltid legat lägst. Det var också här som motståndet var störst mot tillämpning av ett nytt dödsbegrepp 1987, vilket hade stor betydelse för patienter som behöver organtransplantation.

Att förslag till en nationell samordning för att skapa »rättvisa« kommer från Östergötland är därför föga överraskande. I praktiken vill författarna att övriga landet ska förse patienter från den egna regionen med de organ som man själv inte klarar av att ta tillvara, ett förhållande man inte lyckats få ordning på under femtio år.

Läs repliken:
Många faktorer ska vägas in vid nationell fördelning av njurar för donation

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.